หน้าแรก | เกี่ยวกับโครงการ | ระเบียบการสมัคร | ตรวจสอบรายชื่อ | สนามสอบ | สาระน่ารู้ | ติดต่อเรา | ถามตอบ
 

ทั้งหมด สนามสอบ : กรุงเทพมหานคร   / ระยอง  / พิษณุโลก  / เชียงใหม่ / นครราชสีมา / อุดรธานี  / ขอนแก่นอุบลราชธานี  / นครศรีธรรมราช  / สงขลา

 
 
ลำดับที่ รหัส ชื่อนามสกุล โรงเรียน จังหวัด สถานะการชำระเงิน
1
070005
นาย พงศ์ศักดิ์ เลิศอุทัย เมืองพลพิทยาึคม
ขอนแก่น
รอรับชำระเงิน
2
070006
นาย ครองศักดิ์ หล้าพิมพ์ กัลยาณวัตร
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
3
010008
นางสาว พิชามญชุ์ วิศรุตดานันท์ เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
4
010009
นางสาว สวรินทร์ วรวิทธิ์เวท เตรียมอุดมศึกษา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
5
010014
นางสาว กรวีร์ ปัญญสิน โพธิสารพิทยากร
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
6
070015
นางสาว จีระพร สุภะกะ ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
7
010016
นาย เขมชาต จียาศักดิ์ ชูกลิ่น เซนต์คาเบรียล
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
8
010018
นาย มงคล อ่อนสีทา บดิทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
9
010020
นางสาว ณัฐธยาน์์ ชวลิตชัยกุล เตรียมอุดมศึกษา
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
10
010021
นางสาว มนิสรา ขุมวัฒนา สตรีวิทยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
11
010022
นางสาว สุกิตติมา สุขรวยเจริญ Ekamai International School
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
12
080023
นางสาว วิภาดา คูณทรัพย์ นารีนุกูล
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
13
010025
นางสาว กนกกร ชุติมานุรักษ์ รัตนาธิเบศร์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
14
010026
นางสาว ณฐพร กิตติโสภัทร์ สตรีวิทยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
15
010028
นาย รักษิต กานันท์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
16
090029
นางสาว สุทธิดา กะตากูล ปากพนัง
นครศรีธรรมราช
รอรับชำระเงิน
17
090030
นางสาว ชนม์นิภา รัญจวน กัลยาณีศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
18
090031
นางสาว นารินุช ชูชีพ กัลยาณีศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
19
090032
นางสาว วริษฐา มีความสุข กัลยาณีศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
20
010033
นางสาว ณัฐรดา ศรีบัวทอง Dublin Scioto High School
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
21
010036
นางสาว ฐิตาภรณ์ หนูเล็ก หนองแค "สรกิจ พิทยา"
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
22
010037
นางสาว ทิวาพร จรัสบุญไพศาล หนองแค"สรกิจพิทยา"
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
23
010039
นาย สุธีกร จักรวาลธรรม กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
24
090040
นางสาว สุวภัทร บุญผาสุข กัลยาณีศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
25
040044
นางสาว จิราพัชร ศรีสิทธิรักษ์ เฉลิมขวัญสตรี
พิษณุโลก
รอรับชำระเงิน
26
040045
นางสาว รวมพร อินทร์แก้ว เฉลิมขวัญสตรี
พิษณุโลก
รอรับชำระเงิน
27
060046
นางสาว พัชรี มณฑาทิพย์ อุดรพิทยานุกูล
อุดรธานี
ชำระแล้ว
28
080047
นางสาว ชนิกานต์ บุญเต็ม เบ็ญจะมะมหาราช
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
29
010048
นางสาว รุ่งรัศมี สวนพุก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
30
010049
นางสาว จันท์กันยา ฤทธิ์เย็น เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
31
010051
นาย รักษภูมิ โชติมโนธรรม ราชวินิตบางแก้ว
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
32
020055
นางสาว ธนภร เทียนทองคำ รร.สุรศักดิ์วิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
33
010056
นางสาว วาสินี ผลอวยพร ศรัทธาสมุทร
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
34
010059
นางสาว กันตรัตน์ เเสงสิงคี เตรียมอุดมศึกษา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
35
010061
นางสาว ลฎาภา หัตถกิจพงศ์ อัสสัมชัญ คอนแวนต์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
36
010063
นางสาว รัชชกร เจริญแนว หนองแค "สรกิจพิทยา"
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
37
010064
นางสาว วิรมณ จันทิมา The Regent's School
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
38
010070
นางสาว พัชชา สืบสวัสดิ์ บ้านนา"นายกพิทยากร"
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
39
010071
นางสาว เจนรายุ ศรีมงคล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
40
010072
นางสาว ดุษณี ดิฐภักดีคุณ มัธยมวัดธาตุทอง
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
41
030074
นางสาว ปิยฉัตร อิ่นคำ จักรคำคณาทร
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
42
030075
นางสาว สุชาดา ยอดอยู่ดี จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
43
030076
นาย ภาณุภัส นาดี จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
44
030077
นางสาว มาลินี พงษ์สุภักดิ์ จักรคำคณาทร
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
45
040078
นางสาว พรรษชล จินดาวงษ์ เฉลิมขวัญสตรี
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
46
010080
นาย ชูชื่น เกิดชูชื่น วัดพุทธบูชา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
47
030081
นางสาว เพ็ญพิชชา อุ่นเรือน จักรคำคณาทร
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
48
010085
นางสาว เขมิสรา บุณยะผลึก สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
49
050088
นางสาว กฤษณา สมใจ บ้านแก้งวิทยา
นครราชสีมา
รอรับชำระเงิน
50
010089
นางสาว ณัฐธิดา เกษแก้ว สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
51
040093
นางสาว วรัศยา น่วมบาง เฉลิมขวัญสตรี
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
52
060094
นางสาว ณัฐมน บุตรวิเศษ ห้วยเกิ้งพิทยาคาร
อุดรธานี
รอรับชำระเงิน
53
020096
นางสาว ชุลีรัตน์ นาคสุทธิ วัดป่าประดู่
ระยอง
รอรับชำระเงิน
54
020097
นางสาว ณิชกร รักษาจันทร์ วัดป่าประดู่
ระยอง
รอรับชำระเงิน
55
010098
นางสาว สุทิศา กองอาษา หัวหิน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
56
090104
นางสาว เมริน ธรรมเดโช ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
57
020105
นาย วิฑูรย์ บุญปิยะ สิงห์สมุทร
ระยอง
ชำระแล้ว
58
010108
นาย เกรียงศักดิ์ สุมทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
59
010111
นางสาว เพ็ญธิญา เพ็ญศิริโรจน์ เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
60
010113
นางสาว นาตาชา อดิศรมงคลกุล ฤทธิยะวรรณาลัย
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
61
030118
นางสาว สุชานันท์ สมบูรณ์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
62
010120
นาย ณบดี ณ ถลาง ศรียาภัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
63
010125
นางสาว ธรรมพร ปัจจัยโค พณิชยการสุโขทัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
64
030127
นางสาว ณัฐกัญญา วงศ์วัชระกิตติ จักรคำคณาทร
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
65
040132
นางสาว โศภิดา วงศ์วาสน์ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
66
030133
นางสาว เทพธิดา พานิชสมัย จักรคำคณาทร
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
67
050135
นางสาว ไตรรัตน์ ชัยปลัด ประโคนชัยพิทยาคม
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
68
050138
นางสาว วัชราพร ศรีสำราญภัคศิริ ราชสีมาวิทยาลัย2
นครราชสีมา
รอรับชำระเงิน
69
010139
นางสาว ชนิดาภา เขียวชะอุ่ม สารสาสน์วิเทศบางบอน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
70
010140
นางสาว สริตา อัศวเมฆมณี สายปัญญาฯ
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
71
010141
นาย ณัฐศรัณย์ จีรานุโกศล สวนกุหลาบวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
72
030142
นางสาว จีรณา ปัญส่งเสริม จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
73
010143
นาย ธีรวีร์ ยงวัฒนาจิรนนท์ เซนต์ดอมินิก
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
74
010150
นางสาว ณิชา โพธิ์จรัสแสงกุล มาแตร์เดอีวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
75
100151
นางสาว นันทน์กานต์ อินทมะโน หาดใหญ่วิทยาลัย2
สงขลา
ชำระแล้ว
76
050152
นางสาว ณัฐวรา อภัยจิตต์ สิรินธร
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
77
010153
นางสาว ภูสุดา รัยมธุรพงษ์ ราชวินิตบางแก้ว
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
78
020156
นางสาว สุภาวดี ศรีราชบัวผัน สุรศักดิ์วิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
79
060157
นางสาว สุกัญญา กันฤทธิ์ น้ำซึมพิทยาคม
อุดรธานี
ชำระแล้ว
80
090159
นางสาว ณัฐชยา สุขแก้ว กัลยาณีศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
81
100161
นางสาว ธัญวีร์ ศรีธัญรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลัย 2
สงขลา
ชำระแล้ว
82
030164
นางสาว ณิชนันทน์ สมจิตร ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
83
010166
นาย ณัฐกรณ์ เตียวเจริญ เซนต์ดอมินิก
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
84
100167
นางสาว กมลฉัตร แซ่ชี หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
สงขลา
รอรับชำระเงิน
85
100170
นางสาว ชลิตา อั้ง หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
สงขลา
รอรับชำระเงิน
86
040171
นาย ธราธร สุขะอาคม เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
87
100174
นางสาว กานต์รวี ศรีอริยฤทธิ์ หาดใหญ่วิทยาลัย2
สงขลา
ชำระแล้ว
88
080175
นางสาว รวิสรา แสงชาติ นารีนุกูล
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
89
010177
นาย นเรนทร์ ลี้โชติรส RIAS
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
90
030178
นางสาว กฤษณา ไชยสม แม่ลาววิทยาคม
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
91
030179
นาย สิทธิพงษ์ ผลเงาะ แม่ลาววิทยาคม
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
92
030180
นางสาว ภัทรธิดา หลวงสุภา สามัคคีวิทยาคม
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
93
010181
นาย พงษ์ภรณ์ ทรัพย์ชูสกุล ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
94
050182
นางสาว นันทิดา แก้วเกิด มิตรภาพวิทยา
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
95
050183
นางสาว ณัฐิดา คิดทำ มิตรภาพวิทยา
นครราชสีมา
รอรับชำระเงิน
96
090184
นางสาว ลีลานุช จิตรบรรทัด กัลยาณีศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
97
010185
นางสาว กวินนา สานุสันต์ ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
98
090186
นางสาว นัฎญาพร สิทธิสุวรรณ กัลยาณีศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
99
030187
นางสาว สุภานัน เจริญรัตน์ จักรคำคณาทร
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
100
010188
นาย กันตภณ ฉิมเจริญ ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
101
010189
นางสาว อิสญาภรณ์ พุทธสา ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
102
010190
นาย ชนะชน เทียมศิริ ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
103
090191
นางสาว นางสาว ศุภาดา ส่งศรี กัลยาณีศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
104
090192
นางสาว ธนพร เชยอรุณ กัลยาณีศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
105
090193
นางสาว วริศรา สมบัติเทพสุทธิ์ กัลยาณีศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
106
090194
นาย พีระพล ลีลาสิทธิกุล กัลยาณีศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
107
090197
นางสาว บุศราคัม บุณยะภักดิ์ กัลยาณีศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
108
090198
นางสาว วิมาลินท์ จุติแสวง กัลยาณีศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
109
030199
นางสาว ชณิดาภา มะโนเพ็ญ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
110
010201
นาย เนติลักษณ์ เย็นรุ่งเรือง ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
111
030202
นางสาว กนกวรรณ เมืองใจ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
112
030204
นางสาว วิสัชนา ทองชัย จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
113
010207
นางสาว อติพร บัวล้ำเลิศ โพธาวัฒนาเสนี
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
114
010208
นางสาว ณัฐชลัยกร ศิริจำรูญวิทย์ ศึกษานารี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
115
010210
นางสาว อัญธิกา แป้นอินทร์ โพธาวัฒนาเสนี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
116
010213
นาย ทวนฤทธิ์ ทองกันยา โพธาวัฒนาเสนี
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
117
080214
นางสาว ฐาปณี ทับหนองฮี เบ็ญจะมะมหาราช
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
118
030215
นางสาว ธัญชนก ม่านมุงศิลป์ จักรคำคณาทร
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
119
010222
นางสาว ไพลิน ชัยโกศล จอมสุรางค์อุปถัมภ์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
120
010223
นางสาว กมลฉัตร จันทรรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
121
040224
นาย ศรัณยวุฒิ กังวาลวงศ์ไพศาล มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
122
010226
นางสาว อัญชนา โสฬส สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
123
010227
นางสาว สุวิมล ทองหล่อ สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
124
010228
นางสาว นัฐกานต์ สนธิ์เศรษฐี สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
125
100232
นางสาว ศิวิพร ฐิติมานะกุล หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
สงขลา
ชำระแล้ว
126
020233
นาย ธนกฤต อินทร์แสง อัสสัมชัญระยอง
ระยอง
ชำระแล้ว
127
010234
นางสาว บัดรียะฮ์ อู่งามสิน อุดมศึกษา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
128
070235
นางสาว ฐิวราทร วงค์จันทร์ บ้านแท่นวิทยา
ขอนแก่น
รอรับชำระเงิน
129
050237
นาย ธนพล ทรัพย์ครองชัย สุรวิทยาคาร
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
130
050239
นางสาว กชกร เล้าสุวรรณ สุรวิทยาคาร
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
131
010241
นางสาว วริศรา ศรีสวัสดิ์ ลาซาล
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
132
060243
นางสาว ทิพวรรณ แสงโยธา สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
อุดรธานี
รอรับชำระเงิน
133
060244
นาย คณิต ฤทธิ์มูลชา ศึกษาประชาสามัคคี
อุดรธานี
รอรับชำระเงิน
134
060245
นางสาว นวลตา ยะลี ศึกษาประชาสามัคคี
อุดรธานี
รอรับชำระเงิน
135
010246
นาย รัชพล มั่งเรือน พงษ์สวัสดิ์พณิชยการ
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
136
060247
นางสาว รัชดาภรณ์ อุ่นเบ้า ศึกษาประชามัคคี
อุดรธานี
รอรับชำระเงิน
137
010250
นางสาว บวรพร ต๊ะสาริกา โพธาวัฒนาเสนี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
138
010251
นางสาว สรัญญา โรจนกิจวัฒนา สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
139
010252
นางสาว นิริน คงวัฒน์ สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
140
010253
นางสาว ธนภรณ์ เริงอารมย์ สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
141
010254
นาย ปราโมทย์ เกรียงศักดาชัย สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
142
010255
นาย สุภัทรชัย ดูเหมาะ สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
143
010256
นางสาว ชนาภา บุญพงษ์ สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
144
010257
นางสาว วราภรณ์ นิยมธรรม สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
145
010258
นางสาว ภัทราวรรณ แก้วดี ลาซาล
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
146
010259
นางสาว ภาษร พร้อมโตนด ลาซาล กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
147
060263
นางสาว กัญฐณา วิทยาภัทร์ ดอนบอสโกวิทยา
อุดรธานี
ชำระแล้ว
148
090264
นางสาว ธัญพิชชา มุสิก เบญจมราชูทิศ
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
149
010266
นาย สิปปภัทร์ สร้อยสังวาลย์ ทวีธาภิเศก
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
150
010267
นางสาว ประภาภรณ์ บุตรี โพธาวัฒนาเสนี
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
151
060269
นางสาว บุษกร อรรจนรัตน์ ดอนบอสโกวิทยา
อุดรธานี
ชำระแล้ว
152
010272
นาย อชิรวิทย์ เฮงทวีทรัพย์ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
153
010273
นางสาว รสนันท์ เดชโชกุล สาธิตฯสวนสุนันทา
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
154
010274
นางสาว นภัส จีนจร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
155
030275
นางสาว มัณฑนา ศักดิ์พิสิษฐ์ รังษีวิทยา
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
156
010276
นาย ลิขสิทธิ์ พงศ์พงัน สาธิตสวนสุนันทา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
157
100281
นางสาว รวิสรา เทพวิลัย หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
สงขลา
ชำระแล้ว
158
050282
นางสาว ศิริพร พรหมศรี สุรวิทยาคาร
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
159
050283
นางสาว สรัลพร ถนัดรอบ สุรวิทยาคาร
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
160
010286
นาย ภาสกร พรมสุบรรณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
161
060287
เด็กชาย นายปฐมวงศ์ เถายะบุตร มัธยมวานรนิวาส
อุดรธานี
รอรับชำระเงิน
162
050288
นางสาว ดิศรินทร์ รัมพณีนิล สุรวิทยาคาร
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
163
010289
นางสาว อภิสรา เกตุนุติ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
164
010290
นาย จักรภัทร์ ศุภวรรณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
165
070293
นางสาว อภัสรา ทานิน ดงบังวิทยายน
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
166
010294
นาย คิรากร นาวงษ์ มัธยมวัดดอนตูม
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
167
020295
นางสาว โชคคณา ตรีสุวรรณ จุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี
ระยอง
ชำระแล้ว
168
010296
นางสาว รัชธิดา ศรีเพ็ชร หนองเเค"สรกิจพิทยา"
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
169
010297
นางสาว กนกพร เจริญสุข หนองเเค"สรกิจพิทยา"
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
170
010298
นาย พชร คณาทรัพย์ ศรีวิกรม์
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
171
090301
นาย สามเณร จิรายุ จันทร์สูงเนิน พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
172
090302
นาย สามเณร ธีรภัทร จันทร์ขุน พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
173
090303
เด็กชาย สามเณร โรหิล ศากยะ พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
174
090304
นาย สามเณร สุมน ปุน พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
175
090305
นาย สามเณร ธนภัทร ทิพย์วงษ์ พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
176
010306
นาย คณิศร เรืองวงษ์ ศรีวิกรม์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
177
090307
นาย สามเณร บิศาล คุรุง พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
178
090308
นาย สามเณร นิสัส ศากยะ พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
179
010309
นาย อาตม์ พันธุจินดา โรงเรียนศริกรม์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
180
090310
นาย สามเณร สุชัน โกชุ พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
181
030311
นาย พรหมมินทร์ กันทาทอง รังษีวิทยา
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
182
030312
นางสาว เมธิณี สุขกาย เรยีนาเชลีวิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
183
010316
นางสาว กัญญาภัค หล่อลิปิวงศ์ ลาซาล
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
184
010318
นาย ปราชญา บุญช่วยชู สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
185
010320
นางสาว กฤติมา กล่อมน้อย ทิวไผ่งาม
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
186
010324
นางสาว อัญญารัตน์ ถิ่นสุข นารีรัตน์จังหวัดแพร่
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
187
010325
นางสาว เมธาวี ทองคุ้ม อยุธยาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
188
080326
นาย ธัญภูมิ ภูงามทอง เบ็ญจะมะมหาราช
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
189
030329
นางสาว เจนจิรา โนภีระ หางดงรัฐราษฎ์อุปถัมภ์
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
190
030330
นางสาว โสมสุภา แสงรัตน์ เรยีนาเชลีวิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
191
030331
นางสาว ฐิติวรรณ สีผึ้ง ดาราวิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
192
030334
นาย คมชาญ ตรีเทพชาญชัย พิริยาลัยจังหวัดแพร่
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
193
090336
นางสาว สินีนาถ อุปรไมยมาศ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
194
030337
นางสาว ธัญลักษณ์ เกียรติวัฒนเจริญ สามัคคีวิทยาคม
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
195
010338
นางสาว พิมพ์มณี สุนทรนันท วัฒนาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
196
010339
นางสาว กรรัตน์ สวัสดิ์บุรี วัฒนาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
197
010340
นางสาว ณัฐชา พุทธธรรมวงศ์ วัฒนาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
198
010341
นางสาว โยทะกา ภัทโรพงศ์ วัฒนาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
199
010343
นาย ธฤต จึงลิ้มธรรม ลาซาล
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
200
030345
นาย พงศกร เอื้ออำรุงกูล วัฒโนทัยพายัพ
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
201
010348
นาย ประพันธ์ ลีน้อย โพธาวัฒนาเสนี
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
202
010349
นางสาว ชญานี อัศวทวีกุล สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
203
010350
นางสาว สริดา ศุภสุทธิเวช สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
204
010353
นางสาว ดลพร พิพัฒน์สถาพรกิจ ลาซาล
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
205
010355
นางสาว สิริกร อิ่มสุขศิลป์ สตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
206
040356
นางสาว ภัทรภา ศรีสิทธิเดชารักษ์ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
207
080357
นางสาว สุกานดา เกิดมาก กันทรลักษ์วิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
208
010360
นาย คมกริช พะเลียง โพธาวัฒนาเสนี
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
209
080362
นางสาว เสาวลักษณ์ เกิดมาก กันทรลักษ์วิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
210
010365
นางสาว ธนภรณ์ สาลีผล สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
211
010366
นาย ปฏิภาณ พิมุ มหิดลวิทยานุสรณ์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
212
080368
นางสาว จันทร์ธิดา ลาโภสิน กันทรลักษ์วิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
213
010369
นาย ดลเดช ชึตต์ สายปัญญารังสิต
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
214
010371
นางสาว จิรกมล จรัลชวนะเพท วัฒนาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
215
070372
นางสาว สุกัลญา จันนวล กู่สวนแตงพิทยาคม
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
216
070373
นางสาว ณัฐฐินันท์ เวชไธสง กู่สวนแตงพิทยาคม
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
217
010375
นางสาว วิศวมิตรี บัณฑิตย์ สาธิตมรภ.สวนสุนันทา
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
218
010377
นางสาว พสุรัตน์ ศรัทธาธรรมกุล สาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
219
010378
นางสาว พัทธวรรณ บุญยไวโรจน์ วัฒนาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
220
010379
นางสาว นันทวัน ธรรมเทิดไท สาธิต มศว. ประสานมิตร
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
221
010380
นางสาว สุชานาฎ จันทร์ตรี สาธิตประสานมิตร
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
222
010381
นางสาว ปรียามาศ ไกรศรีวรรธนะ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
223
010385
นางสาว ภิีรมณ อึ้งสุประเสริฐ สาธิต มศว.ประสานมิตร(ฝ่ายมัํธยม)
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
224
010386
นางสาว อิสรีย์ วิเชียรเนตร Satit Prasarnmit
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
225
010392
นางสาว พณิดา ธารน้ำใส สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
226
010393
นางสาว พริมา ฐิติปัญญากุล สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
227
090394
นางสาว ปิยนุช กัณหกุล อำมาตย์พานิชนุกูล
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
228
040397
นาย คณิน พินิจอุปพันธ์ สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
229
030398
นางสาว สุธีรดา แก้วสุขโข บุญเรืองวิทยาคม
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
230
030399
นาย พิพัฒน์ สุพรชัย จักรคำคณทร จังหวัดลำพูน
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
231
070403
นางสาว ขวัญแก้ว วราพุฒ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
232
090404
นาย ปยุต กัณหกุล อำมาตย์พานิชนุกูล
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
233
100405
นางสาว อินทิรา วันทอง สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
รอรับชำระเงิน
234
060406
นาย นิรุติ เนตรโสภา ศรีธาตุพิทยาคม
อุดรธานี
ชำระแล้ว
235
030407
นางสาว พณิตษา กัณทาทรัพย์ จักรคำคณาทร
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
236
050408
นางสาว วริศรา แซ่ลิ่ม บุญวัฒนา
นครราชสีมา
รอรับชำระเงิน
237
010411
นาย วัชรพงศ์ ราชโรจน์ ปทุมวิไล
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
238
010414
นางสาว สุชานาฎ จันทร์ตรี สาธิตประสานมิตร
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
239
050415
นางสาว สิรินารถ เพศประเสริฐ ปากช่อง
นครราชสีมา
รอรับชำระเงิน
240
090416
นางสาว อภิสรา จันทร์ผ่อง สภาราชินี
นครศรีธรรมราช
รอรับชำระเงิน
241
090417
นาย นำโชค มหาภิเนษมุนีณ์ สภาราชินี
นครศรีธรรมราช
รอรับชำระเงิน
242
050418
นางสาว ศิวลักษณ์ พร้อมสันเทียะ บุญวัฒนา
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
243
080420
นางสาว กัญญารัตน์ นันทวิสิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
244
010421
นางสาว ศศิธร ธรรมประสิทธิ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
245
030422
เด็กหญิง หล้าเลอทิพย์ รัชชกูล ยุพราชวิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
246
040423
นาย จตุรพร ด่านไทยนำ พิจิตรพิทยาคม
พิษณุโลก
รอรับชำระเงิน
247
030425
นางสาว พริมา หัสริมูล ยุพราชวิทยาลัย
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
248
030426
นางสาว ธมน อัครชาญชยา มงฟอร์ตวิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
249
070427
นางสาว พันทิภา สุวรรณโกฏ แก่นนครวิทยาลัย
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
250
010430
นางสาว สคราญ คาเมยาม่า ไทยคริสเตียน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
251
010431
นาย ศรุต ซอ ไทยคริสเตียน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
252
010432
นางสาว ศศิพิมพ์ ซอ ไทยคริสเตียน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
253
010433
นางสาว ชญานิศ ตรีพิศาล ไทยคริสเตียน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
254
010434
นางสาว รวิพิมพ์ กวีก้องเกียรติ ไทยคริสเตียน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
255
010435
นางสาว จุฬารัตน์ ตั้งจิตนบ ไทยคริสเตียน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
256
010436
นางสาว อัญญารัตน์ จตุเทน ไทยคริสเตียน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
257
010437
นางสาว รุ่งธิดา แสงสว่างวัฒนา ไทยคริสเตียน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
258
010439
นาย ธีรธัช สุทธิทศธรรม ไทยคริสเตียน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
259
010440
นางสาว ชลิตา อายูเดีย ไทยคริสเตียน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
260
010441
นางสาว เพชรรัตน์ กวีก้องเกียรติ ไทยคริสเตียน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
261
010442
นางสาว พรวสา สิงห์ ไทยคริสเตียน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
262
010443
นาย สิรภัทร ชัยชนะวัชชกิจ ไทยคริสเตียน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
263
010444
นางสาว อันน่า ทิมเชียนโก ไทยคริสเตียน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
264
010445
นางสาว วรมน สันติกาญจน์ ไทยคริสเตียน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
265
010446
นางสาว วิรินทร์ ภูริรักสกุล ไทยคริสเตียน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
266
070447
นางสาว สุมิตรา สุวรรณิคม ศรีเสมาวิทยาเสริม
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
267
090449
นางสาว นิสา ดำหาย คลองยางประชานุสรณ์
นครศรีธรรมราช
รอรับชำระเงิน
268
010450
นางสาว วิไลรัตน์ อาจริยะพร สตรีวิทยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
269
050451
นางสาว ภูฬิชญา มิตรสูงเนิน สุรนารีวิทยา
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
270
050452
นางสาว ธารธิดา วูฟ สุรนารีวิทยา
นครราชสีมา
รอรับชำระเงิน
271
030453
นางสาว กมลชนก ซาวขัด จอมทอง
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
272
040454
นาย ฤทธิรงค์ หินคำ หนองกองพิทยาคม
พิษณุโลก
รอรับชำระเงิน
273
040455
นางสาว สุพรรณี อัครโกษิตย์ หนองกองพิทยาคม
พิษณุโลก
รอรับชำระเงิน
274
090457
นางสาว กัญจมาศ สูน่าหู คลองยางประชานุสรณ์
นครศรีธรรมราช
รอรับชำระเงิน
275
100458
นางสาว นราวดี โอมณี สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
ชำระแล้ว
276
070460
นางสาว วรพรรณ หอมจิตร กู่สวนแตงพิทยาคม
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
277
080461
เด็กชาย นายรัฐภูมิ หงส์รพิพัฒน์ สตรีสิริเกศ
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
278
030464
นาย สุรชัย ภู่พิสิฐ ยุพราชวิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
279
020466
นาย สุชาครีย์ คุ้มปลี ตราษตระการคุณ
ระยอง
ชำระแล้ว
280
060467
นางสาว โศภิสรา ทองทิพย์ ดอนบอสโกวิทยา
อุดรธานี
ชำระแล้ว
281
060468
นาย ธนพันธ์ ตันดี หนองบัวพิทยาคาร
อุดรธานี
ชำระแล้ว
282
030470
นางสาว เปรมิกา มาเจริญทรัพย์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
283
010471
นางสาว กฤษณี วงษ์แก้ว ทิวไผ่งาม
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
284
050474
นางสาว วทันยา ศิริเทพทวี สุรนารีวิทยา
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
285
070476
นางสาว จตุรภัทราพรรณ พายุหะ จันทรุเบกษาอนุสรณ์
ขอนแก่น
รอรับชำระเงิน
286
030477
นาย ณัฐพงศ์ แสงพูนทรัพย์ ถ้ำปินวิทยาคม
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
287
030478
นาย สมโภชน์ เติงเค ดอยสะเก็ดวิทยาคม
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
288
030479
นางสาว หทัยธาร เพียรพิพัฒน์กุล ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
289
010482
นาย ดนู ช่วงชัยกิจการ แม่พระฟาติมา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
290
010483
นาย สิทธิเมธ กฤษดี แม่พระฟาติมา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
291
050484
นางสาว จินต์จุฑา เก้าศักดา นางรอง
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
292
010486
เด็กชาย นาวิน ศริคง แม่พระฟาติมา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
293
050488
นาย ปิยชาต ปิยานุกูล นางรอง
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
294
010489
นางสาว เพชรพลอย นวลพลับ แม่พระฟาติมา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
295
050490
นาย นิรุต เต้นปักษี นางรอง
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
296
010492
นางสาว ศิริอร จันทร์งาม แม่พระฟาติมา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
297
050493
นาย ธนพัฒน์ สายเสน นางรอง
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
298
030494
นางสาว นารีรัตน์ แกล้วกล้า เทพนารี
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
299
010495
นางสาว โรจนา กมลปริรักษ์ แม่พระฟาติมา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
300
050496
นาย ทินภัทร สำราญทรัพย์สิน นางรอง
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
301
010497
นางสาว นริสรา สุขสำราญ แม่พระฟาติมา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
302
010498
นางสาว เพลินตา พิมเสน แม่พระฟาติมา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
303
030499
นาย วิศรุต หลวงเทพ เทพนารี
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
304
080500
นางสาว ยุวากร พวงพันธ์ บึงมะลูวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
305
030501
นางสาว สิรภัทร จตุพงศ์สวัสดิ์ เทพนารี
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
306
030502
นางสาว วริศรา จิราพงษ์ เทพนารี
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
307
030503
เด็กชาย ปิยณัฐ คำโปธิ พิริยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
308
080504
นางสาว ทศพร โพธิ์ขาว บึงมะลูวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
309
060505
นางสาว ศศิชา ชัยพานนท์วิชญ์ อุดรพิทยานุกูล
อุดรธานี
ชำระแล้ว
310
080506
นาย อาจณรงค์ การะเกษ บึงมะลูวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
311
080507
นาย ณัฐพล อ่อนศรี บึงมะลูวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
312
040509
นางสาว สิริยากร สวงโท มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
313
080511
นาย เกียรติศักดิ์ สายสิงห์ บึงมะลูวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
314
050512
นางสาว ปิ่นมนัส ลอยทอง สุรวิทยาคาร
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
315
050513
นางสาว พัฒนฉัตร บุญประสาน สุรวิทยาคาร
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
316
010515
นางสาว อรนุช ศรีเดช โพธาวัฒนาเสนี
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
317
100516
นางสาว ฐิติกานต์ กาญจนศิริเวชกุล พิมานพิทยาสรรค์
สงขลา
ชำระแล้ว
318
100517
นางสาว อริสา สวามิภักดิ์ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล
สงขลา
ชำระแล้ว
319
100520
นาย ภาณุวัฒน์ อาดำ พิมานพิทยาสรรค์
สงขลา
ชำระแล้ว
320
010521
นางสาว สุภนิตา ถนอมใจ ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
321
100522
นาย ภานุวัฒน์ ท้าวสมาน พิมานพิทยาสรรค์
สงขลา
ชำระแล้ว
322
100523
นาย เอกรัตน์ รักนิ่ม พิมานพิทยาสรรค์
สงขลา
ชำระแล้ว
323
010524
นาย พุฒิพงศ์ แสงสุรีย์ ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
324
100525
นาย สุชาติ สันนก พิมานพิทยาสรรค์
สงขลา
ชำระแล้ว
325
010526
นางสาว อัครสิรี สโมสร ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
326
010527
นางสาว นวพร แก้วทิพย์ ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
327
010528
นาย อนุวัฒน์ สงสิริ ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
328
010532
นางสาว วรรณารักษ์ เห็นเจริญ สมุทรสาครวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
329
070533
นาย เมธาสิทธิ์ แก้วสุฟอง เลยพิทยาคม
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
330
010534
นาย จักรพันธ์ จงศิริ บางพลีราษฎร์บำรุง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
331
010537
นางสาว จตุรพร บุญเรือง สมุทรสาครวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
332
010539
นางสาว เฉลิมขวัญ ศรีคุณ บางพลีราษฎร์บำรุง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
333
080540
นางสาว อรธิดา ศรีสวัสดิ์ กันทรลักษ์วิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
334
080541
นาย อธิป ชูเพรช กันทรลักษ์วิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
335
030542
นางสาว ณัฐญาณ์ ซื่อตรงตระกูล พิริยาลัยจังหวัดแพร่
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
336
010544
นางสาว วิภาวี แสงกระจ่าง แม่พระฟาติมา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
337
050547
นางสาว พิมพา ไชยหาญ ประโคนชัยพิทยาคม
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
338
010548
นางสาว มณฑาทิพย์ รมลี แม่พระฟาติมา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
339
040550
นางสาว ธิติมา เชื้อทอง มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
340
010551
นางสาว รัชนีกร โยธายุทธ วังไกลกังวล
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
341
010552
นางสาว กัญญาณัฐ เครือตา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
342
030553
นางสาว รัชฎาพร สายไฮคำ ดาราวิทยาลัย
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
343
040554
นางสาว วรวรรณ วรรณเศียร นารีรัตน์จังหวัดแพร่
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
344
040555
นางสาว ฤทธิพร ศิริสวัสดิ์ เฉลิมขวัญสตรี
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
345
010557
นาย เมธี ศรีอนุตร นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
346
070558
นางสาว ฮันนา ศรีวิคุณ มุกดาวิทยานุกูล
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
347
010559
นางสาว นฤมล พ่วงผล วังไกลกังวล
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
348
010562
นางสาว นฤมล แซ่เตี๋ยว วังไกลกังวล
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
349
010567
นางสาว ธัญวรัตน์ รักตระกูลธรรม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
350
030568
นางสาว ปานวาด อิ้มทับ สา
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
351
040570
นางสาว ภัณฑิราพร สิงห์โตทอง นครสวรรค์
พิษณุโลก
รอรับชำระเงิน
352
010572
นางสาว ปนัสยา กุลบุตร แม่พระฟาติมา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
353
010574
นางสาว กัลยรัตน์ สวัสดี แม่พระฟาติมา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
354
010575
นางสาว ธารีรัตน์ สินทิพย์ภูวกุล ฤทธิณรงค์รอน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
355
010576
นาย พงศกร กุลพัฒนปรีชา ฤทธิณรงค์รอน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
356
010577
นางสาว ศุภกร พิบูลย์วรวงศ์ ฤทธิณรงค์รอน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
357
010578
นาย เกิดธรรม จิตรอบอารีย์ ฤทธิณรงค์รอน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
358
010579
นางสาว สุชาดา รอดชมภู ฤทธิณรงค์รอน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
359
010580
นางสาว สุดารัตน์ ภาวศุทธิรัตน์ ฤทธิณรงค์รอน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
360
010581
นางสาว สิริรัตน์ อัมพรสุก ฤทธิณรงค์รอน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
361
010582
นางสาว มรกต ศรีจันทร์ คงคาราม
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
362
060583
นาย ธีรพงษ์ ไชยต้นเทือก ดอนบอสโกวิทยาอุดรธานี
อุดรธานี
รอรับชำระเงิน
363
010584
นางสาว ญาณิศา ชุ่มชมชัย คงคาราม
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
364
010588
นางสาว พรรณทิวา ชูบดินทร์ คงคาราม
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
365
010590
นางสาว อทิตยา เทียนภู่ คงคาราม
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
366
010592
นาย ชาตรี คล้ายเงิน คงคาราม
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
367
010594
นาย สิทธิศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ คงคาราม
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
368
070595
นางสาว สิริวิมล ผลสุข ซับสมบูรณ์พิทยาลัย
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
369
060597
นางสาว นิลาวัลย์ ตัญญาภักดิ์ ท่าลี่วิทยา
อุดรธานี
ชำระแล้ว
370
030599
นาย อนุชา สมศรี รังษีวิทยา
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
371
060600
นางสาว พัชรินทร์ โกศรีวงศ์ ท่าลี่วิทยา
อุดรธานี
ชำระแล้ว
372
030601
นางสาว อันธิกา ชมนันท์ สา
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
373
060602
นาย ปริญญ์ พรามนิล เลยพิทยาคม
อุดรธานี
ชำระแล้ว
374
060604
นางสาว ธนาภรณ์ เดชสุทธิ์ ท่าลี่วิทยา
อุดรธานี
ชำระแล้ว
375
030606
นาย อภวัฒน์ กันทร สา
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
376
030607
นาย ธีรวัฒน์ โนลี สา
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
377
070609
นางสาว สาลิกา สุครีพ เชียงยืนพิทยาคม
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
378
030610
นางสาว สุนิศา จิ๋วปัญญา สา
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
379
030611
นางสาว ศศินิภา อุทธิยา สา
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
380
010612
นางสาว สุภาภรณ์ พรพิรักษา วัดอินทาราม
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
381
010614
นางสาว ณัฐชา ทวนทอง ไทยคริสต์เตียน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
382
030615
นาย เสกสรรค์ อินสม สา
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
383
100616
นาย พนธกร ลิมปนะพิทยาธร มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สงขลา
ชำระแล้ว
384
100617
นางสาว นวพร เพชรรัตน์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สงขลา
ชำระแล้ว
385
010618
นางสาว กุลนรี ธาราศินานนท์ แม่พระฟาติมา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
386
010620
นางสาว กมลชนก แก้ววิมล แม่พระฟาติมา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
387
010621
นางสาว ชนกานต์ ศิวิลัย วังไกลกังวล
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
388
030623
นางสาว ศิรินทิพย์ พงษ์ยศ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
389
100625
นาย พัฒน์ ฉันทภิญญา มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สงขลา
ชำระแล้ว
390
010626
นางสาว วรรณิดา ภูวนผารักษ์ เบญจมราชานุสรณ์
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
391
010630
นาย สหรัฐ ปราณี สมุทรสาครวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
392
080631
นางสาว สุกัญญา พรมทา นารีนุกูล๒
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
393
030633
นางสาว มุทิตา อริยะวุฒิกุล มงฟอร์ตวิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
394
030634
นาย เทพวุฒิ นุกาศ มงฟอร์ตวิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
395
030635
นาย กิตติพงศ์ โตรอด มงฟอร์ตวิทยาลัย
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
396
030636
นางสาว ธัญรดา ชนะนิธิธรรม มงฟอร์ตวิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
397
030638
นาย กฤษฎิ์ ศรีวงศ์พรธนา มงฟอร์ตวิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
398
100639
นางสาว ปลายฟ้า อินทวงศ์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สงขลา
ชำระแล้ว
399
030640
นางสาว วรันธร สันติมากร มงฟอร์ตวิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
400
040641
นางสาว ณัฐรียา พรมมา ตากพิทยาคม
พิษณุโลก
รอรับชำระเงิน
401
040642
นางสาว รชภรณ์ แพ่งสภา ตากพิทยาคม
พิษณุโลก
รอรับชำระเงิน
402
060643
นางสาว นันทนา ปุราชะ ท่าลี่วิทยา
อุดรธานี
ชำระแล้ว
403
030644
นางสาว ธนภรณ์ ศิริบูรณะ มงฟอร์ตวิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
404
040645
นางสาว รชภรณ์ แพ่งสภา ตากพิทยาคม
พิษณุโลก
รอรับชำระเงิน
405
060646
นางสาว วรรณภา แก้วยาศรี ท่าลี่วิทยา
อุดรธานี
ชำระแล้ว
406
060647
นางสาว ชนนิกานต์ พิลาคุณ ท่าลี่วิทยา
อุดรธานี
ชำระแล้ว
407
060648
นางสาว กฤษณา ราชาพันธ์ ท่าลี่วิทยา
อุดรธานี
ชำระแล้ว
408
060649
นางสาว นภาพร แก้วกงพาน ท่าลี่วิทยา
อุดรธานี
ชำระแล้ว
409
030651
นาย ธนิน ติกอภิชาติ มงฟอร์ตวิทยาลัย
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
410
030652
นางสาว ฐิติมาพร ตันตระกูล มงฟอร์ตวิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
411
030654
นางสาว ศาตนันทน์ อนุมัติ มงฟอร์ตวิทยาลัย
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
412
030655
นางสาว สุพิชญา กัลยา มงฟอร์ตวิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
413
030656
นางสาว อริสรา ชูเชิญ มงฟอร์ตวิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
414
030657
นาย แทน ปิ่นทอง มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
415
030659
นาย สมพร สหชัยเสรี มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
416
030661
นาย จารุกิตติ์ เปมกิตติ จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
417
040662
นางสาว ปรีติยา ตั้งสุขขีย์ศิริ เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
418
080665
นางสาว พิมพ์อร อธิปัตยกุล เบ็ญจะมะมหาราช
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
419
010667
นางสาว หทัยชนก ภาคีสุข สาธิต มศว ประสานมิตร
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
420
020668
นางสาว ปัทวรรณ ภูทองเงิน วัดป่าประดู่
ระยอง
ชำระแล้ว
421
020669
นางสาว กิตติมา เสนาะวงศ์ วัดป่าประดู่
ระยอง
ชำระแล้ว
422
030670
นาย รวิภาส ซ้อนสุข มงฟอร์ตวิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
423
030671
นางสาว ฐาปนา ชลิศราพงศ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
424
070673
นางสาว พรพนา หมื่นไธสง กู่สวนแตงพิทยาคม
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
425
010674
นางสาว ณิชกานต์ วงค์อ่อน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
426
010675
นางสาว กนกวรรณ เชาวน์เจริญ เตรียมอุดมศึกษา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
427
030676
นางสาว วิภาวี ดำเนินสวัสดิ์ มงฟอร์ต
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
428
030677
นางสาว นภาลัย จันทรากุล ประชาบำรุง
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
429
030678
นางสาว พิมพ์ชนก สัจจะบุญทวี ประชาบำรุง
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
430
030679
นาย พัฒนพงษ์ สรชาตินิติกร มงฟอร์ตวิทยาลัย
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
431
030681
นางสาว นริศรา สุนันต๊ะ มงฟอร์ตวิทยาลัย
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
432
030682
นางสาว ศศิภา วงศ์มา มงฟอร์ตวิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
433
030683
นางสาว กุลพัทธ์ จันต๊ะสุข มงฟอร์ตวิทยาลัย
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
434
100684
นางสาว รอมละห์ สะมะอิ สตรียะลา
สงขลา
ชำระแล้ว
435
030685
นาย พัชร ผ่องเจริญกุล ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
436
030686
นางสาว พิมพ์ชนก ตั้งเทียมศิริกุล ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
437
100687
นางสาว ยาวารี สะอีดี สตรียะลา
สงขลา
ชำระแล้ว
438
030688
นาย ธนกันต์ กันทะวันนา ปรินส์รอยเเยลล์วิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
439
030689
นาย กรณัฏฐ์ อมรรัตนโรจน์ มงฟอร์ตวิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
440
100690
นางสาว ธญานี รัตนคุณ มหาวชิราวุธ
สงขลา
ชำระแล้ว
441
010691
นาย ธุวานนท์ ปิ่นสุวรรณ สารวิทยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
442
020692
นางสาว เวณิสดา นิยมรัตน์ Bishan Park Secondans School
ระยอง
ชำระแล้ว
443
020693
นางสาว รุ่งทิพย์ สุขสุพุฒ ระยองวิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
444
020694
นาย โสรัฐ สิทธิดำรง ระยองวิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
445
060698
นางสาว นิรินท์ธนา ภัทรศิริกรพัฒน์ ดอนบอสโกวิทยาอุดรธานี
อุดรธานี
ชำระแล้ว
446
080700
นางสาว กุลธิดา ลาภานันท์ มุกดาหาร
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
447
030705
นางสาว ศศิวรรณ ยศใจ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
448
010710
นางสาว อัญชิสา อุจจาภิมุข เตรียมอุดมศึกษา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
449
040712
นางสาว พิรญาณ์ ชัยธนะกุลมงคล เฉลิมขวัญสตรี
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
450
010713
นางสาว พรดา รัตนานนท์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
451
080715
นางสาว ธนัชชา ศิริกมลเสถียร เบ็ญจะมะมหาราช
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
452
010717
นางสาว มงคลมาส อุ่นศิริ กำแพงแสนวิทยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
453
090719
นางสาว สุมยา มวยดี จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
454
010721
นางสาว สินีนาถ ในหลาบ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
455
010722
นางสาว กนกวรรณ สุดเหลี่ยม บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
456
010723
นางสาว ฐานิตา ชุริกานนท์ สายน้ำผึ้ง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
457
080724
นางสาว วิภาวี สิเนหะวัฒนะ มุกดาหาร
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
458
010725
นางสาว ลัคนา อุดมมาลี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
459
030726
นาย ธนินทร ล้อมวนวงศ์ มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
460
100727
นางสาว กัญญาพร นิบือซา พิมานพิทยาสรรค์
สงขลา
ชำระแล้ว
461
010728
นาย ชยพล สมเพ็ง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
462
010729
นางสาว พิรญาณ์ ชาญสายชล อัสสัมชัญคอนแวนต์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
463
030730
นางสาว คชาภรณ์ สุริยะไชย สามัคคีวิทยาคม
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
464
010731
นางสาว กมลชนก ชูสุทธิสกุล สามเสนวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
465
060732
นาย ศรนารายณ์ ศรีจันทรา ท่าลี่วิทยา
อุดรธานี
ชำระแล้ว
466
020733
นาย ภรตวรรษ แย้มชะยา สุนทรภู่นิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
467
060734
นาย ทัชพงษ์ สุวรรณโชติ ท่าลี่วิทยา
อุดรธานี
ชำระแล้ว
468
100737
นางสาว ชิติมา บิลละหมาน มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สงขลา
ชำระแล้ว
469
090748
นางสาว ขสมพร สุทธิ กัลยาณีศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
470
100749
นาย อานนท์ เดชทองคำ สภาราชินี จังหวัดตรัง
สงขลา
ชำระแล้ว
471
010752
นางสาว วีณัชฐย นีรภาพิธุกานต์ สตรีวิทยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
472
100753
นาย อภิวัฒน์ จงบรรดาล มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมป์ฯ
สงขลา
ชำระแล้ว
473
100754
นาย จรัลชัย ขันทอง มหาวชิราวุธ
สงขลา
ชำระแล้ว
474
020755
นาย ธีรยุทธ์ หิรัญมาศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
ระยอง
ชำระแล้ว
475
070756
นางสาว วรวรรณ อะโรคา กระสังพิทยาคม
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
476
100757
นาย สงขลา เกตทองสง มหาวชิราวุธ
สงขลา
ชำระแล้ว
477
010759
นางสาว จุฑามาศ วงษ์สาตรสาย วังไกลกังวล
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
478
010760
นาย ธนพล สะหวนเมือง วัดอินทาราม
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
479
020761
นางสาว ประภาพรรณ บุญสูง เฉลิมพระเกียตริระยอง
ระยอง
ชำระแล้ว
480
020762
นางสาว พรนภา นิดเนื้อสุวรรณ ระยองพาณิชยการ
ระยอง
ชำระแล้ว
481
040764
นาย สิทธิโชค เจียมจันทร์คุปต์ พิษณุโลกพิทยาคม
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
482
010765
นางสาว ธยานี งามรัตนกุล สมุทรสาครวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
483
040766
นางสาว สุมณีกาญจน์ จูงทรัพย์ พิษณุโลกพิทยาคม
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
484
020767
นาย ฤชานนท์ เมืองนก บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
485
010771
นางสาว อคิราภ์ เจริญสิทธิ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
486
010774
นางสาว ประภาพร สันติภาพ ทิวไผ่งาม
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
487
010776
นางสาว ฉัตรแก้ว บุญชู เบญจมราชานุสรณ์
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
488
050777
นาย ศุภกร ศิริญญามาศ นางรอง
นครราชสีมา
รอรับชำระเงิน
489
010778
นาย ณรงค์ฤทธิ์ มันดี สมุทรสาครวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
490
100779
นางสาว สุพิชญา สิงหพันธุ์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์
สงขลา
ชำระแล้ว
491
070780
นางสาว แสงดาว สอนบุญชู กระสังพิทยาคม
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
492
010782
นางสาว น้ำเพชร ไตรศิลป์วิศรุต วังไกลกังวล
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
493
030784
นางสาว หทัยกานต์ บุณปั๋น แจ้ห่มวิทยา
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
494
010791
นางสาว พรพรรณ วชิรสันติกุล อัสสัมชัญศึกษา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
495
100792
นางสาว วนัสนันท์ ภักดี หาดใหญ่วิทยาลัย
สงขลา
ชำระแล้ว
496
080794
นางสาว ศรีสุรางค์ แสนสุข มุกดาหาร
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
497
100795
นางสาว กรกช ศรีผ่อง หาดใหญ่วิทยาลัย
สงขลา
ชำระแล้ว
498
030796
นางสาว สุภาวดี บวรชัยฤทธ์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
499
040797
นาย อนุศักดิ์ ใจดี แม่วงก์พิทยาคม
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
500
020798
นางสาว ธนวรรณ พลเยี่ยม ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
501
100799
นางสาว ณัฐมัย ฤกษ์พิสุทธิ์ หาดใหญ่วิทยาลัย
สงขลา
ชำระแล้ว
502
100800
นาย เขมภณ ชุ่มชื่น หาดใหญ่วิทยาลัย
สงขลา
ชำระแล้ว
503
030805
นาย ศิริศักดิ์ หล่ายสอง พิริยาลัยจังหวัดเเพร่
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
504
030806
นาย ณภัทร ลีลาทะสิงห์ มงฟอร์ตวิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
505
050808
นางสาว ชญาน์นันท์ บุญรอด นางรอง
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
506
050809
นางสาว สุจิตรา วงษ์ภักดี ห้วยทับทันวิทยาคม
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
507
030810
นาย เกรียงไกร กูลเกลือ พิริยาลัยจังหวัดแพร่
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
508
050811
นางสาว ณัชชา ชอบสุข นางรอง
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
509
040813
นางสาว พัชรีย์ หิมพานต์ แหลมรังวิทยาคม
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
510
040814
นางสาว อัญชลี ฉัตรแก้ว แหลมรังวิทยาคม
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
511
040815
นางสาว ณัชชา อภัยศักดิ์ แหลมรังวิทยาคม
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
512
020817
นาย ศิวะ สายสังข์ ตราษตระการคุณ
ระยอง
ชำระแล้ว
513
040819
นางสาว พุฒิพร เกตุทิพย์ แหลมรังวิทยาคม
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
514
080820
นางสาว รุ่งรวิน แสงสิงห์ เบ็ญจะมะมหราช
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
515
040822
นางสาว สุภัคศลี อ่อนเที่ยง แหลมรังวิทยาคม
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
516
010823
นาย ศรัณย์พงศ์ จันยา วัดอินทาราม
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
517
080824
นางสาว ปรีดาภรณ์ ปอแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
518
020825
นาย พันธวัช คชเสนีย์ สุรศักดิวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
519
010827
นาย อากร เกิดเปี่ยม โรงเรียนวัดพุทธบูชา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
520
080830
นาย กิตติศักดิ์ จันเรือง กุดชุมวิทยาคม
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
521
010832
นางสาว ณัฐชานันท์ ปาลิเฉลิมวงศ์ สมุทรสาครวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
522
010833
นางสาว ฐิตาภา หวังบุญญาภิรัตน์ สมุทรสาครวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
523
010834
นางสาว ตติยา ลิ้มเทียมรัตน์ สมุทรสาครวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
524
010836
นางสาว พิมผกา ฟังเย็น สมุทรสาครวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
525
010838
นางสาว เทียนทิพย์ โฉลกคงถาวร มัธยมวัดนายโรง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
526
040841
นางสาว ลลิตา เพ็งน้อย แหลมรังวิทยาคม
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
527
040843
นางสาว เบญจมาศ เรืองพูล ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
528
080844
นางสาว กมลชนก วงษ์ศรีกุล กุดชุมวิทยาคม
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
529
040845
นางสาว ธัญลักษณ์ สำราญรมณ์ แหลมรังวิทยาคม
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
530
040846
นางสาว ณิชาภัทร สมทอง ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
531
010847
นางสาว ภาวิดา น้อยกล้า โพธาวัฒนาเสนี
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
532
040848
นางสาว อรุณวิภา วิลาจันทร์ ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
533
040849
นางสาว พรทิพย์ สิงหรา ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
534
040850
นางสาว เจนจิรา สมศักดิ์ ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
535
040851
นาย นิคม เจริญชีพ ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
536
040852
นางสาว รัตนาพร นาคหว่าง ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
537
040853
นางสาว กาญจนา พุ่มจำปา ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
538
040855
นาย เอกรินทร์ สมัยนิยม แหลมรังวิทยาคม
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
539
080856
นางสาว สิรินารถ พรหมชาติ กุดชุมวิทยาคม
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
540
040857
นางสาว มิทิลา พรรณสุทธิ์ ท่าเสาพิทยาคม
พิษณุโลก
รอรับชำระเงิน
541
080860
นางสาว จิรพร รินจันทร์ นารายณ์คำผงวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
542
020862
นาย สหรัฐ เปี่ยมพงษ์สานต์ คลองใหญ่วิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
543
040863
นางสาว สุวนันท์ สวาสนา ไพศาลีพิทยา
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
544
050864
นางสาว สุทธิดา ยอดสาย ห้วยทับทันวิทยาคม
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
545
010865
นาย ทวีศักดิ์ พุ่มเจ้า เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
546
040866
นางสาว จุฑาภรณ์ หมั่นตะคุ ไพศาลีพิทยา
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
547
050867
นางสาว สไบทิพย์ ตรีแก้ว ห้วยทับทันวิทยาคม
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
548
040869
นาย วรุฒ สารมะโน พระแก้วอาสาวิทยา
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
549
040870
นางสาว มนธิรา มณีรัตน์ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
550
050871
นางสาว พิกุล ศรีจันทร์ ห้วยทับทันวิทยาคม
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
551
040872
นางสาว กมลทิพย์ เรือนปัญจะ ไพศาลีพิทยา
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
552
050873
นางสาว สุนิษา หารภิรมย์ ห้วยทับทันวิทยาคม
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
553
070874
นางสาว นิลาวัณย์ ประทะเก กู่สวนแตงพิทยาคม
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
554
040875
นางสาว กัญญารัตน์ เขียวมรกต ไพศาลีพิทยา
พิษณุโลก
รอรับชำระเงิน
555
100876
นางสาว นรีกานต์ ปานแก้ว หาดใหญ่วิทยาลัย
สงขลา
ชำระแล้ว
556
070877
นางสาว ประภัสสร วงศ์สมอ กู่สวนแตงพิทยาคม
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
557
030878
นางสาว ศิริลักษณ์ จี๋บุญมี แจ้ห่มวิทยา
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
558
070879
นางสาว อนุสรา พวงไธสง กู่สวนแตงพิทยาคม
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
559
010880
นางสาว นภสภรณ์ ภูซวง วังไกลกัวล
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
560
030881
นางสาว สุพัฒตรา จันทร์หอม แจ้ห่มวิทยา
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
561
010882
นางสาว ฉัตรลดา ศรีภักดี สตรีวัดอัปสรสวรรค์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
562
010883
นางสาว จุฑาวี กอยนาพัน สตรีวัดอัปสรสวรรค์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
563
040884
นาย เริ่มต้น เขมะเพ็ชร เฉลิมปรัญสตรี
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
564
070885
นาย กัมปนาท โคตรแก้ว เลยพิทยาคม
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
565
040886
นางสาว เพ็ญนภา ยศสมบัติ ไพศาลีพิทยา
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
566
050887
นางสาว จันทกานต์ แก้วจันทร์ ห้วยทับทันวิทยาคม
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
567
070888
นาย พัชระ สัตบุตร กระสังพิทยาคม
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
568
040889
นางสาว จิราวดี จิตต์แก้วปัญญา ไพศาลีพิทยา
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
569
020891
นางสาว พิชญ์จิรา ฐิติสกุลวงษ์ ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
570
020892
นาย ศุภสิทธิ์ เกียรติพัฒนานนท์ ตราษตระการคุณ
ระยอง
ชำระแล้ว
571
090894
นางสาว ชนนิกานต์ วงศ์สวัสดิ์ สุราษฎร์พิทยา
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
572
050897
นาย วิชาญ กุลาตี ราชสีมาวิทยาลัย
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
573
030898
นาย ปัญจวุฒิ ธาตุรักษ์ บุญวาทย์วิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
574
100900
นาย กฤตยชญ์ ยุวานนท์ สุราษฎร์พิทยา
สงขลา
ชำระแล้ว
575
020901
นางสาว สิริณัฐ จุลจิราภรณ์ Zion Matriculation Higher Secondary School
ระยอง
ชำระแล้ว
576
010905
นาย ภัคพล โปตระนันทน์ สาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
577
020906
นางสาว ธนปัฐว์ วงษ์เสงี่ยม ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
578
040907
นาย อานิก หงษ์น้อย ไพศาลีพิทยา
พิษณุโลก
รอรับชำระเงิน
579
030912
นางสาว ปณิศฐา ตาน้อย ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
580
010913
เด็กชาย พันธชนก เนียมศิริ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
581
100917
นางสาว นิตย์สรา ไทยเมือง มหาวชิราวุธ จ.สงขลา
สงขลา
ชำระแล้ว
582
100919
นางสาว ซาร่าห์ ปากบารา หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
สงขลา
รอรับชำระเงิน
583
100920
นางสาว ธนมน หนูประสงค์ มหาวชิราวุธ จ.สงขลา
สงขลา
ชำระแล้ว
584
010922
นาย พงษ์อดิศร เเย้มเอิบสิน สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
585
100924
นางสาว จุฬิน หลีสกุล มหาวชิราวุธ จ.สงขลา
สงขลา
รอรับชำระเงิน
586
010925
นางสาว ธีรนาฏ รอดสม เตรียมอุดมศึกษา
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
587
020926
นาย เสฎฐวุฒิ สุทธิวัฒน์มงคล ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
588
030928
นาย กานต์ ปุญสิริ บุญวาทย์วิทยาลัน
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
589
030929
นาย นวธัญ นนท์เดชกูล บุญวาทย์วิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
590
030930
นางสาว ธัญวรัตม์ ธนามี เรยีนาเชลีวิทยาลัย
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
591
060931
นางสาว จุฑารัตน์ ราชจำปี สตรีราชินูทิศ
อุดรธานี
ชำระแล้ว
592
090932
นางสาว พิมพ์ชนก ไตรสุวรรณ กัลยาณี
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
593
010936
นางสาว ธรมรจน์ มโนปัญจสิริ อัสสัมชัญคอนแวนต์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
594
090937
นางสาว ยอดกมล ธรรมปรีชา สุราษฏร์พิทยา
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
595
030938
นางสาว สุภานัน นามแก้ว หอพระ
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
596
030941
นาย ศักดินนท์ นันทนา จักรคำคณาทร
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
597
030942
นางสาว ณัฐชา เงาะหวาน เทพนารี
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
598
070944
นางสาว วันดี ดุมกลาง กระสังพิทยาคม
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
599
100946
นาย จิรายุ แซ่พู่ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สงขลา
ชำระแล้ว
600
070947
นางสาว ปรีณาภา ศิริพานิช สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร)
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
601
070948
นาย ธีรดนย์ กิจสหวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
602
020949
นาย ชยุต ฉาบกังวาล ตราษตระการคุณ
ระยอง
รอรับชำระเงิน
603
010952
นางสาว นภัสวรรณ วรพิสุทธิวงศ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
604
070955
นางสาว กฤษณา ปัดทุมฝาง กู่สวนแตงพิทยาคม
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
605
090956
นางสาว เสาวลักษณ์ เพชรพิฆาฎ ตะกุกใต้ศึกษา
นครศรีธรรมราช
รอรับชำระเงิน
606
010957
นางสาว จุทญาดา บุญมานุช เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
607
090959
นาย ณัฐพล ช่วยนา ตะกุกใต้ศึกษา
นครศรีธรรมราช
รอรับชำระเงิน
608
090960
นางสาว บุษกร พูลวิจารณ์ ตะกุกใต้ศึกษา
นครศรีธรรมราช
รอรับชำระเงิน
609
090961
นางสาว เมทินี ศรีใย ตะกุกใต้ศึกษา
นครศรีธรรมราช
รอรับชำระเงิน
610
080962
นาย ชนะชัย ญาวงศ์ อ่างศิลา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
611
060963
นางสาว ณัฏฐนันท์ ภูมิวรสิทธิ์ หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
612
070964
นาย สุทธิชน รัตนยาติกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
613
070965
นาย ณัชชนก คำพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
614
070966
นาย ธนากร เอื้อกูลวราวัตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
615
060967
นางสาว วิชชุดา วงชัยทร ศรีธาตุพิทยาคม
อุดรธานี
รอรับชำระเงิน
616
060968
นางสาว ธัญญารัตน์ ป้องคำ หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
617
060969
นางสาว โสรญา พยัคฆวงษ์ หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
618
060970
นางสาว ชญาภา ชมภูราช ศรีธาตุพิทยาคม
อุดรธานี
รอรับชำระเงิน
619
060971
นางสาว วิจิตรา หันตุลา ศรีธาตุพิทยาคม
อุดรธานี
รอรับชำระเงิน
620
010972
นางสาว บาลี กีรติธรรม สตรีวัดอัปสรสวรรค์
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
621
060989
นางสาว หนูเกตุ วงษ์ชาลี หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
622
080990
นางสาว ลลิตา มาพงษ์ อ่างศิลา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
623
060991
นาย นรวิตร์ มณีภักดี หนองหัวคูปวงประชานุเิคราะห์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
624
100993
นางสาว ถิรดา จิตสุจริตวงศ์ สภาราชินี จังหวัดตรัง
สงขลา
ชำระแล้ว
625
100994
นาย ธนกร สงชาติ สภาราชินี จังหวัดตรัง
สงขลา
ชำระแล้ว
626
100995
นาย ณัฐ ธนนิมิตร มหาวชิราวุธ
สงขลา
ชำระแล้ว
627
030996
นาย พิทักษ์ชน พรสวรรค์ส่ง สันป่าตองวิทยาคม
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
628
030997
นางสาว พิมพ์ใจ คุณา สันป่าตองวิทยาคม
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
629
090998
นางสาว องค์อร รัตนพันธ์ กัลยาณีศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
รอรับชำระเงิน
630
030999
นางสาว ศศิภาวรรณ ผัดตัน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
631
0301000
นางสาว ธนภรณ์ เนตรนิลพฤกษ์ สันป่าตองวิทยาคม
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
632
0301001
นางสาว มาลี ศรีพรโกมลรัตน์ สันป่าตองวิทยาคม
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
633
0901002
นางสาว ธิรตี ขวัญเกื้อ กัลยาณีศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
รอรับชำระเงิน
634
0301003
นางสาว สุทธิวรรณ ติ๊บใหม่ สันป่าตองวิทยาคม
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
635
0301004
นางสาว บุษรา คำจันทร์ สันป่าตองวิทยาคม
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
636
0901005
นางสาว ศิโรรัตน์ นนทเสน กัลยาณีศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
รอรับชำระเงิน
637
0901006
นาย กนกพล ธราพร กัลยาณีศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
รอรับชำระเงิน
638
0301007
นางสาว ธัญญาพร แก้วมา หอพระ
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
639
0901008
นางสาว ปองชนก นุ่นพันธ์ เบญจมราชูทิศ
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
640
0101009
นาย กนต์ธร พิรุณรัตน์ มัธยมวัดนายโรง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
641
0101010
นางสาว ฐิติยา ดีสวัสดิ์ มัธยมวัดนายโรง
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
642
0101011
นางสาว ณัฐชา ชินวงษ์ ราชวืนืตสุวรรณภูมิ
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
643
1001012
นางสาว ตัสกีน เหล็มหนู พิมานพิทยาสรรค์
สงขลา
ชำระแล้ว
644
1001013
นาย วิศรุต บิลหมาด พิมานพิทยาสรรค์
สงขลา
ชำระแล้ว
645
1001014
นาย รุสลี เกปัน สตูลวิทยา
สงขลา
ชำระแล้ว
646
1001015
นางสาว นิดา ตาเดอิน พิมานพิทยาสรรค์
สงขลา
ชำระแล้ว
647
1001016
นางสาว สุทธิกานต์ หลงหา พิมานพิทยาสรรค์
สงขลา
ชำระแล้ว
648
0401017
นางสาว จินตนา คำแสนเดช แม่วงก์พิทยาคม
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
649
1001018
นางสาว นันธิดา แก้วพิชัย สตูลวิทยา
สงขลา
ชำระแล้ว
650
1001019
นางสาว พัทธ์ธีรา บุญชูประภา สตูลวิทยา
สงขลา
ชำระแล้ว
651
1001020
นาย กิติศักดิ์ บัวสิน สตูลวิทยา
สงขลา
ชำระแล้ว
652
0401021
นางสาว ชญานี อำภา แม่วงก์พิทยาคม
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
653
0101024
นางสาว นพรัตน์ ลาภส่งผล สามร้อยยอดวิทยาคม
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
654
0401025
นางสาว พรทิพย์ เทพอาษา แม่วงก์พิทยาคม
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
655
0401026
นางสาว สายธาร ประธง แม่วงก์พิทยาคม
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
656
1001027
นางสาว มาสน่า เกษา กำแพงวิทยา
สงขลา
รอรับชำระเงิน
657
0101028
นาย จีรวัฒน์ ปาละกาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
658
0701029
นางสาว พันธการ สีหะวงค์ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
659
0101030
นางสาว ศิริพิมพ์ จงวิวัฒนธรรม พิบูลอุปถัมภ์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
660
0101031
นางสาว อัศวิณี เทพสวัสดิ์ พิบูลอุปถัมภ์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
661
1001032
นางสาว ปภาวิน เพ็ชรนิล หาดใหญ่ิวิทยาลัย
สงขลา
ชำระแล้ว
662
0101033
นางสาว ฑฤฆาพร พิพิธพิทักษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเ็ด็จพระศรีนครินทร์ กาญนบุรี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
663
0101035
นางสาว สุขฤทัย แก้วมาลา หนองแค "สรกิจพิทยา"
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
664
0101037
นางสาว จุฑามาศ ศรีสวัสดิ์ หนองแค"สรกิจพิทยา"
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
665
0301038
นางสาว ธนวรรณ ใจรังสี เชียงรายวิทยาคม
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
666
0901039
นางสาว อวิกา เครือณรงค์ เบญจมราชูทิศ
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
667
0101040
นางสาว พรพิมล เมทาง โพธาวัฒนาเสนี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
668
0401042
นาย สุรศักดิ์ จีนนะ แม่วงก์พิทยาคม
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
669
0201043
นาย พิเชษ แสนวัง มาบตาพุดพันพิทยาคาร
ระยอง
ชำระแล้ว
670
0201044
นางสาว สุธิดา เอี่ยมพ่วง บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
671
0201045
นาย ชินินทร์ วรงค์ชยกุล ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
672
0201047
นาย ชัชพงศ์ บุญศิลป์ ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
673
0101048
นางสาว วิสสุตา ชัยชุมขุน เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
674
0901050
นางสาว นิชดา บุญศิริ เบญจมราชูทิศ
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
675
0101051
นางสาว พรรณทิตย์ ตรงมณีธรรม อัสสัมชัญศึกษา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
676
0101052
นาย นราวิชญ์ นุ้ยดี นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
677
0801053
นางสาว ณัฐฐากานต์ สิงห์ทองลา เบ็ญจะมะมหาราช
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
678
0201054
นาย พงศ์กรณ์ กว้างมาก ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
679
0101055
นางสาว มัญชุพร จิรชาคริต เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
680
1001057
นางสาว ขจาริน ยศดำ หาดใหญ่วิทยาลัย
สงขลา
ชำระแล้ว
681
0301058
นางสาว ครองขวัญ เจียรวัฒนกนก พิงครัตน์
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
682
0101059
นางสาว ชนม์ชนก เส้งเอียด บางปะกอกวิทยาคม
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
683
0701060
นาย พชร ทั้งไพศาล สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
684
0701061
นางสาว ขวัญจิรา งามทวี กระสังพิทยาคม
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
685
0101062
นาย ณัฐเศรษฐ์ อัจฉราวรานนท์ สารสาสน์วิเทศบางบอน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
686
0701064
นางสาว รุ่งจุรี กำลังรัมย์ กระสังพิทยาคม
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
687
0201065
นางสาว ชุติกาญจน์ ยูถะสุนทร ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
688
0901066
นางสาว วัลภา ขุนจันทร์ กัลยาณีศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
689
0101067
นาย ปิยะวัฒน์ จงจิรมงคลชัย สารสาสน์วิเทศบางบอน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
690
0701068
นางสาว จิรนันทน์ อินทร์มณี กระสังพิทยาคม
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
691
0301069
นาย สราวุฒิ นำมะ จักรคำคณาทร
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
692
0701070
นางสาว วิไลวรรณ กึมรัมย์ กระสังพิทยาคม
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
693
0101071
นางสาว พรชนัน ชุ่มแจ่ม สารสาสน์วิเทศบางบอน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
694
0601072
นางสาว เรือนขวัญ ชนะพาล อุดรพิทยานุกูล
อุดรธานี
ชำระแล้ว
695
0901075
นางสาว ณิชกานต์ ห่อเพชร สุราษฎร์พิทยา
นครศรีธรรมราช
รอรับชำระเงิน
696
1001076
นางสาว กานต์ธิดา ม่าเหร็ม หาดใหญ่วิทยาลัย
สงขลา
ชำระแล้ว
697
0101077
นางสาว ศุภกานต์ ครองสินทรัพย์ มัธยมวัดนายโรง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
698
0101078
นางสาว เมทิรา บรรลือเสนาะ มัธยมวัดนายโรง
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
699
0301079
นาย ณรงค์ชัย ใจอ่อน แม่แจ่ม
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
700
0201080
นาย กฤษฎา จันทร์สี ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
701
0301081
นางสาว เยาวเรศ จุฑาศิลปารัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
702
0401083
นางสาว วิชชุดา ประเสริฐสิน วิทยานุกูลนารี
พิษณุโลก
รอรับชำระเงิน
703
0201084
นาย สามเกียรติ ฟิลลิป โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ระยอง
รอรับชำระเงิน
704
0201086
นางสาว อภิชญา เสงี่ยมรัตน์ ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
705
0101087
นางสาว คล้ายจันทร์ สินเทพดล มัธยมวัดนายโรง
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
706
0301088
นางสาว มลิวัลย์ หมื่นใจ พิริยาลัยจังหวัดแพร่
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
707
0901089
นางสาว ภัสสราภา ขนาบแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
708
0101092
นางสาว ฐิติรัตน์ บุญพิทักษ์ สามเสนวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
709
0101097
นางสาว นางสาวอภิญญา การภักดี บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
710
0101098
นางสาว ปรียาพรรณ จิตบุญ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
711
0101099
นางสาว เพียงออ พรหมสว่าง บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
712
0101100
นางสาว สิริกรณ์ วิกรมาภรณ์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
713
0101101
นาย ปุณญวัต วุฒิกิจจานนท์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
714
0101102
นางสาว ศิริลักษณ์ น้ำฉ่ำ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
715
0301103
นางสาว ชนินาถ ศรีอาภรณ์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
716
0401104
นางสาว นริสสร เล็กมอญ ทุ่งทรายวิทยา
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
717
0101105
นางสาว ปัณชญา ยลโสภณ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
718
0401107
นางสาว มุขรินทร์ พิมพ์ไธสง ทุ่งทรายวิทยา
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
719
0401108
นางสาว ณัฐวิภา วิวะโค ทุ่งทรายวิทยา
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
720
0401109
นางสาว ศศิญา ปัดไธสง ทุ่งทรายวิทยา
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
721
0401111
นางสาว ศุภลักษณ์ สมสุข ทุ่งทรายวิทยา
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
722
0201112
นาย ฐานนนท์ ติรวรรณาวิทย์ ระบองวิทยาวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
723
0401113
นางสาว วราพร โกษาแสง ทุ่งทรายวิทยา
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
724
1001114
นางสาว กัญญมณี นิติภาวะชน หาดใหญ่วิทยาลัย
สงขลา
ชำระแล้ว
725
0301115
นาย ภาติวัฒน์ คงทน ดอยสะเก็ดวิทยาคม
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
726
0201116
นางสาว มณฑิตา วิทยาคม ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
727
0201117
นางสาว สาธิตา ไตร่ตรอง ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
728
0101119
นางสาว พาขวัญ พินิจกิจวัฒน์ มัธยมวัดนายโรง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
729
0101125
นางสาว อัจฉรา อินทร์จันทร์ วัดพุทธบูชา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
730
0101126
นางสาว อังสุดา ดวงใจ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
731
1001127
นาย ชนะพงษ์ สังข์อุดม สวีวิทยา
สงขลา
รอรับชำระเงิน
732
0201128
นางสาว ชมพูนุท หมื่นปา ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
733
0101129
นางสาว เกศิณี พินผ่อง โรงเรียนวัดพุทธบูชา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
734
0801130
นางสาว กัญญานัฐ บุตรวงศ์ เลิงนกทา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
735
0701133
นาย วิศรุต เสนาไชย สตรีศึกษาร้อยเอ็ด
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
736
1001134
นางสาว อารีนา หะยีดีแม มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สงขลา
ชำระแล้ว
737
0701137
นางสาว พนมพร กัญยวงศ์หา สตรีศึกษาร้อยเอ็ด
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
738
1001138
นางสาว วารียา โกสุมพันธ์ สาธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
ชำระแล้ว
739
0701139
นางสาว วรรณวิศา คำวัน สตรีศึกษา
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
740
1001140
นางสาว อัซมา เจ๊ะอุบง สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
ชำระแล้ว
741
0301147
นางสาว ยุรภรณ์ เลาจาง ราชประชานุเคราะห์ 26
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
742
0301149
นางสาว สุกัญญา ปันยะ ราชประชานุเคราะห์ 26
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
743
0301150
นางสาว วิจิตรา ปวนสิงห์ ราชประชานุเคราะห์ 26
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
744
0301151
นางสาว ยศธิดา สำราญศิลป์ ราชประชานุเคราะห์ 26
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
745
0301152
นางสาว เกศกนก มะโนเมือง ราชประชานุเคราะห์ 26
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
746
0201155
นางสาว นวพรรษ รวมสุข วัดป่าประดู่
ระยอง
ชำระแล้ว
747
0201156
นางสาว นวรัตน์ รวมสุข วัดป่าประดู่
ระยอง
ชำระแล้ว
748
0201158
นาย มนตรี กริฟฟริทส มาบตาพุดพันพิทยาคาร
ระยอง
ชำระแล้ว
749
0301160
นางสาว วาสนา ม่วงสวัสดิ์ หอพระ
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
750
1001162
นางสาว อลิสรา สมากัส สตูลวิทยา
สงขลา
ชำระแล้ว
751
1001163
นางสาว ปุณฑริกา ประสมทรัพย์ สตูลวิทยา
สงขลา
ชำระแล้ว
752
1001164
นางสาว สุรีย์มาศ ปานทองคำ สตูลวิทยา
สงขลา
ชำระแล้ว
753
0901165
นาย ณัฐวุฒิ บุญส่ง สุราษฎร์พิทยา
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
754
0101166
นาย พลเดช อนันชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เขียงราย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
755
0301167
นางสาว นิภาภรณ์ ทรัพย์อินทร์ แม่แจ่ม
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
756
0301168
นางสาว เบญจวรรณ สารินจา แม่แจ่ม
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
757
0301169
นางสาว กัลยา ทนะมูล แม่แจ่ม
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
758
0301170
นางสาว ปิยธิดา ปันศิริ แม่แจ่ม
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
759
0101171
นางสาว รสธร เอี่ยมสมบูรณ์สุข สตรีวัดอัปสรสวรรค์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
760
0101172
นางสาว จันทนี พชรกูล สตรีวิทยา ๒
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
761
0101174
นางสาว นริสา บุญเรือง รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
762
0101175
นางสาว อภิรดี กลิ่นแย้ม ปากเกร็ด
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
763
0201176
นางสาว ณัฐชญานนท์ สงวนยิ้ม บ้านฉางกาญจนกูลวิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
764
0201177
นางสาว พรนิภา เวชปรีชา บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
765
0501178
นางสาว ธันยพร โรจนมงคลกุล ปากช่อง
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
766
0201179
นางสาว ชยาทัต นวลจันทร์ บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
767
1001181
นางสาว นารีหม๊ะ มามุ ตากใบ
สงขลา
รอรับชำระเงิน
768
0401182
นางสาว วริศรา โกสุมโชติรส โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
769
1001185
นางสาว ญาณวดี ผิวอ่อน สวีวิทยา
สงขลา
รอรับชำระเงิน
770
0901187
นาย วีรวัฒน์ ธรรมชาติ จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
771
0101188
นางสาว วรวีรินทร์ ชีวะเกตุ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
772
0901189
นางสาว อัญชนา มิตรเปรียญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
773
0301191
นางสาว จิรประภา วาฤทธิ์ จักรคำคณาทร
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
774
0301192
นางสาว กฤติยาภรณ์ นันสัก จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
775
0301193
นางสาว จินตาภา ทะนุก้ำ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
776
0101194
นางสาว ฐิติยา เตียวเดชวรรณ ทิวไผ่งาม
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
777
0901196
นางสาว ชวัลรัตน์ บำเพิงรัตน์ กัลยาณี
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
778
0201198
นางสาว อัญชิสา ผ่องแก้ว ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
779
0901199
นางสาว พุทธิพร มีกาย กัลยาณีศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
780
1001200
นางสาว อัยดา หะยีบากา สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สงขลา
ชำระแล้ว
781
0101206
นาย อัฑฒ์ อภิพงศ์เจริญ สาธิต มศว.ประสานมิตร(ฝ่ายมัํธยม)
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
782
0101207
นาย สิริโรจน์ กาญจนพรปรีชา นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
783
0101209
นางสาว วริศรา นพคุณทอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
784
0101210
นางสาว อารียา ฟูจิตะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
785
0101211
นางสาว ภาริตา บุญประเสริฐ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
786
0301212
นางสาว วาสนา แซ่ลี หอพระ
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
787
0101213
นาย กลวัชร เหลืองอรชร บางปะกอกวิทยาคม
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
788
0301214
นางสาว กรรณิการ์ จันต๊ะนิด จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
789
0501215
นางสาว ธัญญารักษ์ ฤทธิไธสง จักราชวิทยา
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
790
0101216
นางสาว ภัทราพร เชื้อกลาง สตรีวัดอัปสรสวรรค์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
791
0501217
นางสาว จุฬาลักษณ์ สำเร็จงาน จักราชวิทยา
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
792
0501218
นางสาว สุกัญญา หน่อแก้ว จักราชวิทยา
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
793
0501220
นางสาว รัชนีกร พันธุ์สะอาด จักราชวิทยา
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
794
0501223
นางสาว มะลิ ทิศกระโทก จักราชวิทยา
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
795
0501225
นางสาว สุนิสา ประจิมนอก จักราชวิทยา
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
796
0101226
นางสาว จารุวรรณ ปิ่นจนะ วังไกลกังวล
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
797
0101228
นางสาว บัณฑิตา พฤกษ์ภาคภูมิ สารสาสน์วิเทศบางบอน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
798
0101229
นางสาว มาริสา แซ่ยี่ สารสาสน์วิเทศบางบอน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
799
0901231
นางสาว ธยาพร เรืองศรี สุราษฎร์พิทยา
นครศรีธรรมราช
รอรับชำระเงิน
800
0201233
นาย วิศรุต ศรสิงห์ ระยองวิทยาคม
ระยอง
รอรับชำระเงิน
801
0101234
นางสาว ยชน บริบูรณางกูร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
802
0301235
นางสาว พรทิตย์ จำปา หอพระ
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
803
1001236
นางสาว ฐานียา รัตนสิมานนท์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สงขลา
ชำระแล้ว
804
1001237
นางสาว ไพเราะ พูนพัฒนาชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สงขลา
ชำระแล้ว
805
0101238
นางสาว วาสิฏฐี บุญกิตติพร สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
806
0101239
นางสาว ทิฆัมพร ตั้งประเสริฐ ทิวไผ่งาม
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
807
0701240
นาย ชัยพร ประฏิภาณวัตร สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
808
1001241
นางสาว กมลชนก คาระวะวัฒนา สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี
สงขลา
ชำระแล้ว
809
1001242
นางสาว สุจิราพร โอภาศรีโรจน์ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สงขลา
ชำระแล้ว
810
0101243
เด็กหญิง ฟ้าใส บวรสิริเกษม สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
811
0101246
นาย ภานุพงศ์ ภู่ไพบูลย์ สตรีวิทยา 2
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
812
0701247
นางสาว นันทพัทธ์ ศิริโท เสลภูมิพิทยาคม
ขอนแก่น
รอรับชำระเงิน
813
0101248
นาย ธรรมฬาวุฒิ ธรรมสิทธิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
814
0401249
นางสาว อวัศยา เหล็กแก้ว มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
815
0701251
นางสาว เพียงตะวัน ชาวงษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
816
1001252
นาย จตุพร เกษมสัตย์ มหาวชิราวุธ
สงขลา
ชำระแล้ว
817
1001253
นางสาว เปมิกา ศรีโอฬารกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สงขลา
ชำระแล้ว
818
0701254
นางสาว ยศวดี แฝงสะโด สตรีศึกษา
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
819
0301255
นางสาว กชกร กองคำมูล จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
820
0701256
นางสาว จารุวรรณ มาประจวบ โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
821
0701257
นางสาว ณัฐธิดา เติมทรัพย์ โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
822
1001258
นางสาว ฟารานาส เกษา สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
ชำระแล้ว
823
0901259
นางสาว พัชราพร ศรีศรัทธา กัลยาณีศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
824
0901260
นางสาว จรรยพร จันทร์อุดม เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
825
0101261
นาย นเรนทร์ ปานนพภา ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
826
0101264
นาย วรวิทย์ คงบางปอ ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
827
0201265
นางสาว ปิยะนันท์ มณีเลิศ มาบตาพุดพันพิทยาคาร
ระยอง
ชำระแล้ว
828
0101266
นางสาว ไอริน วันแอเลาะ ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
829
0201268
นางสาว รัฐภรณ์ ทองระอา มาบตาพุดพันพิทยาคาร
ระยอง
ชำระแล้ว
830
1001270
นาย อริส เจริญสุข มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์
สงขลา
ชำระแล้ว
831
1001271
นางสาว ชุติกาญจน์ หนูแก้ว มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์
สงขลา
ชำระแล้ว
832
0101272
นางสาว ฮาซานา และโวหาร ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
833
1001275
นางสาว ภัทรวดี พุทธโชติ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์
สงขลา
ชำระแล้ว
834
0101277
นางสาว มานิกา อาภาสุวรรณกุล เบญจมราชานุสรณ์
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
835
0801278
นางสาว กฤติยา ศรีเชื้อ ลือคำหาญวารินชำราบ
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
836
0801279
นางสาว ขนิษฐา คำอุด นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
อุบลราชธานี
รอรับชำระเงิน
837
0101280
นางสาว ชนัญญา ฮังนนท์ เบญจมราชานุสรณ์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
838
1001281
นาย ณัฐภัทร สมคิด มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์
สงขลา
ชำระแล้ว
839
0201282
นางสาว ศุทธินี อุทัยชลานนท์ บ้านค่าย
ระยอง
ชำระแล้ว
840
0201283
นางสาว ชฎาภรณ์ เสถียรเขต บ้านค่าย
ระยอง
ชำระแล้ว
841
0601284
นางสาว ญาสุมินทร์ บุญเที่ยง หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
842
0801288
นาย กิตติ ทองพาศ นารายณ์คำผงวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
843
0201289
นางสาว ฐิติมา ฤาเดช บ้านค่าย
ระยอง
ชำระแล้ว
844
0601290
นางสาว จีรพร มหัสกุล โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
845
0301291
นาย ธัญยกานต์ ฤทธิ์เพียรงาน บริหารธุรกิจพะเยา
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
846
0701292
นางสาว ณัชชา ทั้งไพศาล สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
847
0701293
นาย วันชนะ วิชาชัย สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
848
0101294
นางสาว พิมนภา จิรภิญโญ ศรีวิกรม์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
849
0701295
นางสาว ณัฐรีย์ ยุ่นฉลาด สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
850
0101296
นางสาว อภิญญา ดอนทอง เบญจมราชานุสรณ์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
851
0701297
นางสาว อริสรา ทวีจักษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
852
0101298
นางสาว อโนชา ธุวะนุติ เบญจมราชานุสรณ์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
853
0701299
นางสาว ชญานี ศิริชาติวาปี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
854
0401300
นางสาว รัศมี อุทันเรือง ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
855
0101301
นาย สมศักดิ์ ศิริบุญชัย เบญจมราชานุสรณ์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
856
0401302
นางสาว ขนิษฐา สุภาตา ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
857
0701303
นางสาว เมธาวี เจริญสินทรัพย์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
858
0701304
นางสาว ศิริญาดา เมธานุชิต สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
859
0401305
นาย ภูเบศ สุทธิพันธ์เมธี สูงเม่นชนูปถัมภ์
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
860
0101306
นางสาว ไพลิน เชื้อโท เบญจมราชานุสรณ์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
861
0401307
นางสาว พุทธชาด วิชัยคำ สูงเม่นชนูปถัมภ์
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
862
0401308
นางสาว กัญญ์วรา สีจันทร์เพ็ญ สูงเม่นชนูปถัมภ์
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
863
0401309
นางสาว วรรณิกา สุขใจ สูงเม่นชนูปถัมภ์
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
864
0801310
นางสาว อุบลวรรณ เมืองแสน นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
865
0401311
นางสาว ศิริพร ดอยลอม สูงเม่นชนูปถัมภ์
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
866
0401312
นางสาว สุทิสา ชาวนา สูงเม่นชนูปถัมภ์
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
867
0401313
นางสาว สายน้ำผึ้ง อินแสน สูงเม่นชนูปถัมภ์
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
868
0801314
นางสาว ปิยวดี อินทร์เลิศ นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
869
1001316
นางสาว ชนาภา เพ็ญสวัสดิ์ พิมานพิทยาสรรค์
สงขลา
ชำระแล้ว
870
0101318
นางสาว สริตา สดเจริญ เบญจมราชานุสรณ์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
871
0101320
นางสาว หทัยชนก ปริญญาคุปต์ เบญจมราชานุสรณ์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
872
0201321
นางสาว น้ำทิพย์ ควรหา โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
873
0101323
นางสาว ปารมี สุขเฉลิมชัย สตรีวิทยา 2
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
874
0201324
นางสาว อารดา สุขเจริญผล บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
875
0401325
นางสาว ปัทยาพร แตงท้าว นาปัววิทยา
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
876
0601326
นางสาว อฐิตยา โคดัก อุดรพิทยานุกูล
อุดรธานี
ชำระแล้ว
877
0201327
นางสาว สัชญา มณีโชติ บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
ระยอง
รอรับชำระเงิน
878
0401328
นางสาว วชิรญาณ์ แซ่ย่า นาปัววิทยา
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
879
0401329
นางสาว พนิดา ยอดเกตุ นาบัววิทยา
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
880
0401330
นางสาว ศิริรัตน์ มูลติด นาบัววิทยา
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
881
0401331
นางสาว ปวีณา วื่อปรัชญากุล นาบัววิทยา
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
882
0401332
นาย อณัฐพล แซ่ย่า นาบัววิทยา
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
883
0401333
นางสาว ณัฐลดา จันทิมา พิรุโลกพิทยาคม
พิษณุโลก
รอรับชำระเงิน
884
0401334
นางสาว วิวาห์ แซ่หยาง นาบัววิทยา
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
885
0401335
นางสาว ภิรมย์ญา พลยางนอก นาบัววิทยา
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
886
0101336
นางสาว อรธิดา วาริชนันท์ สารวิทยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
887
0201337
นาย จัสติน เวลคูเซน วัดป่าประดู่
ระยอง
ชำระแล้ว
888
0201338
นางสาว อาทิตยา บุญมามาก วัดป่าประดู่
ระยอง
ชำระแล้ว
889
0401339
นางสาว อัญชลีพร สีสอด นาบัววิทยา
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
890
0101340
นางสาว ภาพตะวัน วิริยะสวัสดิ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
891
0201341
นางสาว ศศิวรรณ รัตนผล ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
892
0301342
นาย วีรภัทร ฟูอานันท์ พิริยาลัยจังหวัดแพร่
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
893
0201343
นางสาว จารวี พิพัฒน์โคศรี ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
894
0201344
นางสาว ชยิสรา ชนินทรพิพัฒ ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
895
0301345
นางสาว วรกมล พรหมภัทรา ยุพราชวิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
896
0201346
นางสาว สุพิชญา พยัคฆะนิธิ ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
897
0201347
นาย ทศพล วงศ์บ้านฉาง โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ระยอง
ชำระแล้ว
898
0201350
นางสาว นลพรรณ เครือแส สุนทรภู่พิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
899
0701351
นางสาว มิลตรา รักษาชาติ ศรีกระนวนวิทยาคม
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
900
0701352
นาย วรินทร์ คุปตานนท์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
ขอนแก่น
รอรับชำระเงิน
901
0801353
นางสาว อรุณวรรณ เกตุสิริ เบ็ญจะมะมหาราช
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
902
0201355
นาย อยุทธ์ เต็มรัก วัดป่าประดู่
ระยอง
ชำระแล้ว
903
0201356
นาย ภาณุพัฒน์ เจนสินธนานันท์ วัดป่าประดู่
ระยอง
ชำระแล้ว
904
0201357
นางสาว ฉัตรสุดา สุขแจ่ม นิคมวิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
905
0201358
นางสาว สรีญา ฟักทอง นิคมวิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
906
0201359
นางสาว อุริษา ศรีไพบูลย์ นิคมวิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
907
0201360
นางสาว วรดา ทองทัศน์ นิคมวิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
908
0201361
นางสาว กิตติยา เหมือนมิ่ง นิคมวิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
909
0201362
นางสาว อนุสนา เดชมา ระยองวิทยาคมปากน้ำ
ระยอง
ชำระแล้ว
910
0201363
นางสาว วนิดา ศรีสังข์ ณ อยุธยา นิคมวิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
911
0201364
นางสาว ศิตาภรณ์ ภารเจริง นิคมวิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
912
0201365
นางสาว เปรมจิตต์ มาลัย ระยองวิทยาคมปากน้ำ
ระยอง
ชำระแล้ว
913
0201366
นางสาว กมลพร สุดาโสต นิคมวิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
914
0201367
นางสาว อรสา วงศ์รักษา ระยองวิทยาคมปากน้ำ
ระยอง
ชำระแล้ว
915
0201368
นาย ณัฐนนท์ เพ็ชรหร่าย รระยองวิทยาคมปากน้ำ
ระยอง
ชำระแล้ว
916
0201369
นางสาว นันทินี มูลทุลี นิคมวิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
917
0201370
นางสาว กิตติยา หออัษฎาวุธ ระยองวิทยาคมปากน้ำ
ระยอง
ชำระแล้ว
918
0201371
นางสาว สุลีมาศ โพธิ์ศรี นิคมวิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
919
0201372
นางสาว ทักษพร ปราณนัทธี ระยองวิทยาคมปากน้ำ
ระยอง
ชำระแล้ว
920
0201373
นางสาว เจตสุภา เจริญเกษร นิคมวิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
921
0201374
นาย ศรัณญ์ เชื้อสนิท ระยองวิทยาคมปากน้ำ
ระยอง
ชำระแล้ว
922
0201375
นางสาว ชุติมน สมใจแสน ระยองวิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
923
0201376
นางสาว วิชญา รมเยศ ระยองวิทยาคมปากน้ำ
ระยอง
ชำระแล้ว
924
0201377
นางสาว ช่อลดา ฐานะวิจิตร ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
925
0201378
นางสาว กันตา คงจันทร์ วัดป่าประดู่
ระยอง
ชำระแล้ว
926
0201379
นาย ภากร สาขากร ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
927
0201380
นางสาว กัญญารัตน์ กมลฤกษ์ ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
928
0201382
นางสาว เบญจรัตน์ พิเชษฐปกรณ์กุล วัดป่าประดู่
ระยอง
ชำระแล้ว
929
0201383
นาย เจษฎา สุวรรณพิทักษ์ วัดป่าประดู่
ระยอง
ชำระแล้ว
930
0201384
นาย กฤตธัช บุญกล่อม ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
931
0201385
นางสาว สุภารัตน์ อาจหาญ วัดป่าประดู่
ระยอง
ชำระแล้ว
932
0201386
นางสาว ศุภกาญจน์ ชุมภูแสง ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
933
0201391
นางสาว ดนยพร นครเกตุ ระยองวิทยาคมปากน้ำ
ระยอง
ชำระแล้ว
934
0201394
นางสาว นนทพร ขำคม บ้านฉางกาญจนดุลวิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
935
0201395
นางสาว พีรยา ชนอิ๋ว ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
936
0201396
นาย กิตติพงษ์ วันชัย บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
937
0201399
นางสาว ขวัญนพพร ไตรรัตนาพุสรณ์ ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
938
0201400
นางสาว วรรณนิสา ตำหนัก ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
939
0201401
นางสาว กัญญาวีร์ ศรีแก้ว ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
940
0401402
นาย นิกูล กองช้าง แหลมรังวิทยาคม
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
941
0201403
นาย ธรรศ วัชรภคพิพัฒน์ ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
942
0201404
นาย จิรัฏฐ์ นิ่มพิลารัตน์ ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
943
0201405
นางสาว ชลกร แจ้งกระจ่าง ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
944
0201406
นางสาว ธัญญา เอื้อวัฒนาศิริกุล ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
945
0201407
นางสาว ก้องพิชา ภู่ทอง ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
946
0201408
นางสาว ธมลวรรณ นาคประสิทธิ์ ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
947
0201409
นางสาว ธันย์ชนก สุขสุวรรณ ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
948
0201410
นางสาว สุดารัตน์ เสมอตน ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
949
0201411
นาย พันธวัตร จุลสุคนธ์ ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
950
0201412
นางสาว พัชรพร ปัทมภูติ ระยิงวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
951
0201413
นางสาว พรรณชนก ชุมนุมพร ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
952
0201414
นางสาว สุธิดา รอดระหงษ์ ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
953
0201415
นางสาว พิชตรุตศ์ นุ่มดี ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
954
0201416
นางสาว ขวัญชนก กุญชร ณ อยุธยา ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
955
0201417
นางสาว ดารารัตน์ พัฒเวช ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
956
0201418
นางสาว ภัทรพร สุโภวรวุฒิ ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
957
0201419
นางสาว พิชญาวดี สุริยวงศ์ ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
958
0201420
นางสาว วรัทยา พัฒนงาม ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
959
0201421
นางสาว ชัญญา เอื้อวัฒนาศิริกุล ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
960
0201422
นางสาว เพชรราณี วิทยารักษ์ ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
961
0701423
นางสาว ธนาภา เจริญพร ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
962
0201424
นาย ทศพล ขำสุวรรณ ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
963
0201425
นางสาว พัณณิตา อ่อนเกตุ ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
964
0101427
นาย ณัฐนภันต์ แซ่ตั้ง สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
965
0701428
นางสาว โฉมโสภา วุฒิสาร สกลราชวิทยานุกูล
ขอนแก่น
รอรับชำระเงิน
966
0101429
นางสาว พรรณราย พลอยธนชัย สตรีวัดมหาพฤฒาราม
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
967
0201431
นางสาว นันทวรรณ แย้มสังข์ ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
968
0201432
นางสาว วริศรา โชติวงษ์ ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
969
1001433
นางสาว ณิชตา ทวาสินชนเดช สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
รอรับชำระเงิน
970
1001434
นาย นิชคุณ ไชยโยธา สงขลาวิทยา
สงขลา
รอรับชำระเงิน
971
0201450
นางสาว ปาริสุทธิ์ สัมมา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ระยอง
รอรับชำระเงิน
972
0201451
นางสาว สิระดา ชายายุทธ ระยองวิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
973
0201452
นางสาว ทศวรรณ เดชขุนทด สิงห์สมุทร
ระยอง
ชำระแล้ว
974
0201453
นางสาว ภควรรณ ถิ่นพุดซา บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
975
0201454
นางสาว ณัฐธยา หอมแดง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
ระยอง
ชำระแล้ว
976
0201455
นาย ธนาศักดิ์ มะโนคำ มาบตาพุดพันพิทยาคาร
ระยอง
รอรับชำระเงิน
977
0101456
นางสาว วาริ ชีวการุณ สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
978
0201457
นาย กัมปนาท สุยะเป๊ก มาบตาพุดพิทยาคาร
ระยอง
ชำระแล้ว
979
0201458
นางสาว จิตรา นามโคตร มาบตาพุดพิทยาคาร
ระยอง
ชำระแล้ว
980
0201459
นางสาว กัญญาพัชร วงศ์ทิพรัตน์ อักษรบริหารธุรกิจ
ระยอง
ชำระแล้ว
981
0101460
นางสาว แอนน์ ธรณจันทร์ วัฒนาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
982
0101462
นางสาว สมินทรา ฟูตระกูล สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
983
0201463
นางสาว ขวัญชนก ผลอ้อ อัสสัมชัญระยอง
ระยอง
ชำระแล้ว
984
0201464
นางสาว บุญจิรา จิตร์ประสงค์ ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
985
0201465
นาย ณภัทร เหล่าศิริพจน์ อัสสัมชัญระยอง
ระยอง
ชำระแล้ว
986
0201466
นางสาว ปภัสสร รัตนเพ็ชร ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
987
0201468
นางสาว อนงนาฏ นามขาม เฉลิมพระเกียรสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
ระยอง
ชำระแล้ว
988
0201469
นางสาว นงค์รักษ์ พรพงษ์ธรรม วัดป่าประดู่
ระยอง
ชำระแล้ว
989
0201470
นางสาว บุณฑริกา ไตรรันต์รุ่งเรือง ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
990
0201471
นางสาว สุทธิตา อนันต์สุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศีนครินทร์ ระยอง
ระยอง
รอรับชำระเงิน
991
0201472
นางสาว ญาณิน เขตสมุทร ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
992
0201473
นางสาว รุจิภรณ์ โพธิ์แก้ว วัดป่าประดู่
ระยอง
ชำระแล้ว
993
0201474
นาย ฤทธิรณ รอดระหงษ์ วัดป่าประดู่
ระยอง
ชำระแล้ว
994
0201480
นางสาว ่นัฐกานต์ เศรษฐโกศล จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ระยอง
รอรับชำระเงิน
995
0101481
นางสาว เกศแก้ว บุญนาคค้า สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
996
0601483
นางสาว วรัญญา แซวจันทึก หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
อุดรธานี
ชำระแล้ว
997
0601484
นางสาว จิราวรรณ ดอนกวนเจ้า หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
อุดรธานี
ชำระแล้ว
998
0201486
นางสาว ญาณิศา เพียรดี เซนต์โยเซฟระยอง
ระยอง
ชำระแล้ว
999
0201488
นางสาว ดวงเนตร โอทาน ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
1000
0101489
นางสาว อัญชลิกา สัจไพบูลย์กิจ สาธิต มศว.ปทุมวัน
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1001
0101490
นางสาว สุธิดา เมฆฉาย บรรหารแจ่มใสวิทยา 6
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1002
0201491
นางสาว ศรัญญาl สมประสงค์ บ้านฉางกาญจนากุลวิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1003
0201492
นาย อภิสิทธิ์ พรมคุณ อักษรบรหารธุรกิจ
ระยอง
ชำระแล้ว
1004
0101493
นางสาว พรรณนิภา มาสนุพงษ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 6
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1005
0201494
นางสาว กมลมาศ พงษ์เสน อักษรบริหารธุรกิจ
ระยอง
ชำระแล้ว
1006
0801495
นางสาว ดวงมณี ดาพา ศรีน้ำคำศึกษา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1007
0801496
นางสาว ยุวดี บุตรศรี ศรีน้ำคำศึกษา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1008
0801497
นางสาว ศศิธร สืบสิงห์ ศรีน้ำคำศึกษา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1009
0801498
นางสาว รัชฎาภรณ์ สนุกพันธ์ ศรีน้ำคำศึกษา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1010
0201499
นางสาว กัลยรัตน์ แก่นแก้ว ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
1011
0801500
นางสาว วิภาพร สืบบุตร ศรน้ำคำศึกษา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1012
0201501
นางสาว ภาวลัย อ้นมั่น เซนต์โยเซฟระยอง
ระยอง
ชำระแล้ว
1013
0201502
นางสาว แก้วกริยา พิทักษ์สกุลหงษ์ เซนต์โยเซฟระยอง
ระยอง
ชำระแล้ว
1014
0801503
นาย วสันต์ อินทรโสภา วิทย์คณิต
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1015
0201504
นางสาว ธันยนันท์ จิรทีปธีรกุล เซนต์โยเซฟระยอง
ระยอง
ชำระแล้ว
1016
0801505
นางสาว ณัฐชยา พมสุข ศรีน้ำคำศึกษา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1017
0801506
นางสาว พิจิตตรา อินทะสีดา ศรีน้ำคำศึกษา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1018
0201507
นางสาว ณัฐมน ชื่นโชติกร เซนต์ดยเซฟระยอง
ระยอง
ชำระแล้ว
1019
0801508
นางสาว สภัสสรา อุรากุล ศรีน้ำคำศึกษา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1020
0801509
นางสาว ยุพิน บุญให้ ศรีน้ำคำศึกษา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1021
0201510
นางสาว พนารัตน์ แซ่จัง เซนต์โยเซฟระยอง
ระยอง
ชำระแล้ว
1022
0801511
นางสาว นิภาพร วานะวงศ์ ศรีน้ำคำศึกษา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1023
0801512
นางสาว จิรารักษ์ ทนงค์ ศรีน้ำคำศึกษา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1024
0201513
นางสาว ณัฐกฤษ ประทีปเพชรทอง อัสสัมชัญระยอง
ระยอง
ชำระแล้ว
1025
0201514
นางสาว ธิชา สุทธิกุล วัดป่าประดู่
ระยอง
ชำระแล้ว
1026
0201515
นางสาว วทันยา เจริญวรกิจกุล ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
1027
0201516
นางสาว กันธิชา เปี่ยมพงษ์สานต์ ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
1028
0201522
นางสาว นภาทิพย์ กนกลาภมหาศาล วังจันทร์วิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1029
0201523
นางสาว เกวลิน สามเจริญ วังจันทร์วิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1030
0401524
นางสาว ณีรวรรณ์ หม่องต๊ะ เมืองลีประชาสามัคคี
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
1031
0401525
นางสาว ศศิธร อุตมา เมืองลีประชาสามัคคี
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
1032
0301526
นางสาว กัลยารัตน์ แปงเสน มงฟอร์ตวิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
1033
0301527
นางสาว ธัญญชนก ไชยยารักษ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
1034
0301528
นางสาว บัณฑิตา เกียรติอนันต์ มงฟอรต์วิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
1035
0601530
นางสาว ช่อประภา เชื้อกลางใหญ่ น้ำซึมพิทยาคม
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1036
0301531
นางสาว ณัฐริกา จันที หอพระ
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
1037
0201533
นางสาว นทีกานต์ เกรียงศักดิ์ชัย วังจันทร์วิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1038
0201534
นางสาว เกศินี ชวนชื่น วังจันทร์วิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1039
0101535
นาย ศุภชัย แสงทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1040
0201536
นางสาว วรรณิภา อนันทสุข วังจันทร์วิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1041
0201537
นาย สุทัศน์ ยิ้มเยื้อน วังจันทร์วิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1042
0201538
นาย สุรเดช อาจสิงห์ วังจันทร์วิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1043
0201539
นางสาว ณัฐกานต์ จงธรรมมา วังจันทร์วิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1044
0201540
นาย วีรพล คณะศูนย์ วังจันทร์วิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1045
0201541
นางสาว ณัฐพร พุ่มจันทร์ วังจันทร์วิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1046
0201542
นางสาว ศิริกมล ชื่นอารมย์ วังจันทร์วิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1047
0201543
นางสาว เยาวลักษณ์ พุทธรักษา วังจันทร์วิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1048
0201544
นางสาว ปัทมพร ศรีสง่า วังจันทณ์วิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1049
0101545
นางสาว อรวดี ปัญจานนท์ ประภามนตรี2
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1050
0201546
นางสาว ชนิภา หวานเสนาะ วังจันทร์วิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1051
0201547
นางสาว มนัสวี หัดเขียน วังจันทร์วิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1052
0201548
นางสาว พลอยกาญจน์ สร้อยสน วังจันทร์วิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1053
0201549
นางสาว เอื้อมพร ไทรรอดศรี วังจันทร์วิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1054
0201550
นางสาว สุทธิรักษ์ วงษ์ไทยผดุง วังจันทร์วิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1055
0201551
นางสาว มณฑิตา มีแสง เฉลิมพระเกียรสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
ระยอง
ชำระแล้ว
1056
0201552
นางสาว นฤมล นามวงศ์ วังจันทร์วิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1057
0201553
นางสาว พัชรพร ปลื้มเนตร เซนต์โยเซฟระยอง
ระยอง
ชำระแล้ว
1058
0201554
นางสาว พรรณปพร ทองห่อ วังจันทร์วิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1059
0201555
นางสาว สุกัญญา นิมิตรุ่งโรจน์ วังจันทร์วิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1060
0201556
นางสาว เจนจิรา ยาศรี วังจันทร์วิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1061
0201557
นางสาว วิณัฐชา วงศ์ศิริ บ้านฉางกายจนานุกูลวิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1062
0201558
นางสาว สิริพร เนื่องจำนงค์ วังจันทร์วิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1063
0801559
นางสาว สมฤดี สมคิด นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1064
0801560
นางสาว สุดารัก พรมชัย นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1065
0801561
นางสาว จุฑามาศ วิจาร นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1066
0801562
นางสาว พัชราภรณ์ วิถี นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1067
0801563
นาย ยอดรัก ศรีบุญเรือง นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1068
0801564
นาย ธนวัฒน์ ทองปัญญา นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1069
0801565
นางสาว ศิวพร บุญมา นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1070
0801566
นางสาว รัชนีกร วงษ์ขันธ์ นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1071
0201567
นางสาว สงกรานต์ สายทอง มาบตาพุดพันพิทยาคาร
ระยอง
ชำระแล้ว
1072
0201569
นางสาว ชนากานต์ บุญประเสริฐ วังจันทร์วิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1073
0201570
นางสาว ฐานาภรณ์ เป้าปราณี วังจันทร์วิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1074
0201571
นางสาว สุภาพร มีสุขสวัสดิ์ วังจันทร์วิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1075
0201572
นางสาว ชญานิษฐ์ แซ่โก วังจันทร์วิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1076
0801573
นางสาว มยุรา สายันต์ นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1077
0801574
นางสาว ธิดารัตน์ ธรรมวัติ นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1078
0801575
นางสาว วาสนา ศรีวาด นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1079
0801576
นางสาว สุนิสา ผ่านพินิจ นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1080
0801577
นางสาว จิราวดี อินทรีมาศ นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1081
0801578
นางสาว ณัชชาธิดา ตัดสมัย นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1082
0101579
เด็กชาย นายณัฐนัย ขวัญโต อัมพวันวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1083
0101580
เด็กชาย เนรมิตร จุ้ยเจริญ อัมพวันวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1084
0801581
นางสาว เพ็ญพิลัย บุญคง นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1085
0101582
นาย ภากร เข็มหนู อัมพวันวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1086
0801583
นางสาว ขนิษฐา กันยา นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1087
0101584
นาย สุวิชา พานิชเจริญ อัมพวันวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1088
0101585
นางสาว ณัฐกานต์ ธูปแพ อัมพวันวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1089
0801586
นางสาว ศิริลักษณ์ อ้อมแก้ว นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1090
0101587
นางสาว วรรณิกา วิเชียรศิลป์ อัมพวันวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1091
0601588
นาย ธนะวัฒน์ นวลมณี สกลราชวิทยานุกูล
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1092
0101591
นางสาว เมตตา เฟื่องฟุ้ง อัมพวันวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1093
0101592
นางสาว จันทร์จิรา บุญฤทธิ์ อัมพวันวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1094
0101593
นางสาว ชนิกานต์ น้อยสกุล อัมพวันวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1095
0101594
นางสาว อัญรัตน์ วิจิตรภู อัมพวันวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1096
0101595
นางสาว ศิริรัฐ สังข์รัตน์ อัมพวันวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1097
0101596
นางสาว ขนิษฐา เอี่ยมสิงห์ อัมพวันวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1098
0101597
นางสาว มินตรา บุญวรรณ อัมพวันวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1099
0101598
นางสาว วิภาดา นาคกล่ำ อัมพวันวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1100
0101599
นางสาว ปวีณา พูลสำราญ อัมพวันวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1101
0101600
นางสาว นฤมล วิริยะกาล อัมพวันวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1102
0101601
นางสาว สุณิสา อ้นเล็ก อัมพวันวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1103
0101602
นาย พงศกร โพธิ์สวัสดิ์ พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1104
0101603
นางสาว วีรวรรณ สายทองคำ อัมพวันวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1105
0101604
นาย พงศธร วินิจฉัย พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1106
0101605
นางสาว ผกาวัลย์ ทองพราม อัมพวันวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1107
0101606
นางสาว ชนิกานต์ วชิรวงศ์ภิญโญ พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1108
0101607
นางสาว กนกวรรณ แจ่มศรี พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1109
0101608
นางสาว สรินยา ทานอุดม พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1110
0101609
นางสาว กมลทิพย์ รักวีรธรรม พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1111
0101610
นางสาว กัญญารัตน์ ชัยเทศ พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1112
0101611
นางสาว จารุณี ไทยนาภา พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1113
0101612
นางสาว รัชนีวรรณ โพระนก พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1114
0101613
นางสาว เสาวภาคย์ วงค์ษา พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1115
0101614
นาย โชคชัย พวงษ์ พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1116
0101615
นางสาว มัณทนา ขันไพบูลย์ บางพลีราษฎร์บำรุง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1117
0201616
นางสาว พิชชาพร มะริด เซนต์โยเซฟระยอง
ระยอง
ชำระแล้ว
1118
0201617
นางสาว พิรันดา แผ่ตระกูล เซนต์โยเซฟระยอง
ระยอง
ชำระแล้ว
1119
0201618
นางสาว อมลวรรณ ศรียา เซนต์โยเซฟระยอง
ระยอง
ชำระแล้ว
1120
0201619
นางสาว ปชาบดี มาทรัพย์ เซนต์โยเซฟระยอง
ระยอง
ชำระแล้ว
1121
0101620
นาย พชรพล มุริกะ พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1122
0101621
นางสาว จิรวัฒน์ บุรัมย์สูงเนิน บางพลีราษฎร์บำรุง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1123
0301622
นาย พัฒนพงษ์ สรชาตินิติกร มงฟอร์ตวิทยาลัย
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
1124
0701624
นางสาว พัชรียา พาสนุก กระสังพิทยาคม
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
1125
0601625
นาย สิรวิชญ์ เจษฎาภัทรกุล เลยพิทยาคม
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1126
0301626
นางสาว สิรามล เขียวเครือ บุญวาทย์วิทยาลัยลำปาง
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
1127
0301627
นาย ภาคภูมิ นวสกุลชัย บุญวาทย์วิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
1128
0101628
นาย อภิสิทธิ์ การถาง บางพลีราษฎร์บำรุง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1129
0601629
นาย เทพทัต ลี้ประเสริฐ สกลราชวิทยานุกูล
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1130
0601630
นางสาว ฎาฐิณี นิวาสประกฤติ สกลราชวิทยานุกูล
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1131
0601631
นางสาว พัทธ์ธิรา ตีรสวัสดิชัย สกลราชวิทยานุกูล
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1132
0601632
นางสาว สิรีธร วิชัยเมือง สกลราชวิทยานุกูล
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1133
0601633
นางสาว สุนัดดา สมณะ สกลราชวิทยานุกูล
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1134
0601634
นางสาว พชรกร พันธุ์คุ้มเก่า สกลราชวิทยานุกูล
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1135
0601635
นางสาว กรวิกา อ่อนสองชั้น สกลราชวิทยานุกูล
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1136
0601636
นางสาว จิรติกานต์ วิชาคุณ สกลราชวิทยานุกูล
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1137
0601637
นางสาว สุภิญญา พั่วโพธิ์ สกลราชวิทยานุกูล
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1138
0101639
นางสาว ณัฐธิดา นิลแก้ว บางพลีราษฎร์บำรุง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1139
0101640
นางสาว อรจิรา ศาสนาไทย บางพลีราษฎร์บำรุง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1140
0101641
นาย ธีรทัศน์ มณีรัตน์ อัมพวันวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1141
0201642
นางสาว ภัทรสุดา หงษ์คำ เซนต์โยเซฟระยอง
ระยอง
ชำระแล้ว
1142
0101643
นางสาว ศศิกานต์ พงศ์พาณิชย์กิจ บางพลีราษฎร์บำรุง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1143
0101644
นางสาว พลอยไพลิน ศรีไชยา อัมพวันวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1144
0101645
นางสาว ปรียานารถ เตรียมกิจไพศาล บางพลีราษฎร์บำรุง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1145
0101646
นางสาว ณัฐจิตรา พวงทิพ อัมพวันวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1146
0201647
นางสาว วรวรร นาควัชรางกูร เซนต์โยเซฟระยอง
ระยอง
ชำระแล้ว
1147
0201648
นาย วัชรากร ชูทอง ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
1148
0101649
นางสาว ทิพยพร แสงเชย กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1149
0801650
นาย ชัชวาลย์ ผมหอม นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1150
0801651
นาย นรากร ดวนใหญ่ นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1151
0801652
นาย ภานุวัชร บรรลังค์ นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1152
0801653
นางสาว วรรณวิสา สว่างภพ นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1153
0801654
นางสาว สมพักษ์ ดวนใหญ่ นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1154
0801655
นางสาว ประกายแก้ว กาหลง นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1155
0801656
นางสาว สาวิณี สำเภา นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1156
0801657
นางสาว ปิ่นมณี นามวัน นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1157
0801658
นางสาว ลัดดาวัลย์ เสนเพ็ง นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1158
0801659
นางสาว ทิพย์ภาพร นาจำปา นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1159
0801660
นางสาว วรรณนิภา วิถี นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1160
0801661
นางสาว ธิดา กันตรง นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1161
0801662
นางสาว กัณทิมา ดวนใหญ่ นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1162
0801663
นางสาว กัญญกิตต์ มังคุด นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1163
0801664
นางสาว วัชราวรรณ นิวาท นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1164
0801665
นางสาว พวงประภา จันทะเสน นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1165
0801666
นางสาว กำไรทอง วันทะวงษ์ นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1166
0801667
นาย อรรถพร ศรีพล นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1167
0801668
นาย กฤษดา ชาญชิตร นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1168
0801669
นาย สิทธิชัย งามวิลัย นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1169
0601670
นางสาว สุทธยา อย่างสวย หนองหานวิทยา
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1170
0601671
นาย อิทธิพล บุญสิทธิ์ หนองหานวิทยา
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1171
0101672
นาย พัทธดล จามล หันคาพิทยาคม
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1172
0401673
นางสาว อุษานาฐ บัวประเสริฐ เนินพิทยาคม
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
1173
0101674
นางสาว เพ็ญศิณี ค้ำชูสิทธิพล กาญจนาศาลายา นครปฐม
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1174
0801675
นาย ปิติวัต ว่องไว อัสสัมชัญอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1175
0401676
นาย ธนศักดิ์ อาจวงษ์ เนินพิทยาคม
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
1176
0101677
นางสาว กุสุมา พยัคฆวงศ์ ชุมชนบ้านหนองฝ้าย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1177
0401678
นางสาว เจนจิรา คำตา เนินพิทยาคม
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
1178
0801680
นางสาว อริศรา สมจันทร์ นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1179
0801681
นางสาว แขนภา โมลา นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1180
0801682
นางสาว พรรณพัตร จันอักษร นครศรีลำดวนวิทยา
อุบลราชธานี
รอรับชำระเงิน
1181
0101683
นางสาว มลฤดี มีภักดี บางพลีราษฎร์บำรุง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1182
0101684
นางสาว ลักษิกา เสมาชัย บางพลีราษฎร์บำรุง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1183
0101685
นางสาว กฤษณา โภคา บางพลีราษฎร์บำรุง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1184
0201686
นางสาว วิภาวี บูรณอารีย์พงษ์ ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
1185
0201687
นางสาว สิริการต์ ศรสมร บ้านค่าย
ระยอง
ชำระแล้ว
1186
0201688
นางสาว เจนชนก เยรัมย์ บ้านค่าย
ระยอง
ชำระแล้ว
1187
0201689
นางสาว ปวีณา เจริญประโยชน์ บ้านค่าย
ระยอง
ชำระแล้ว
1188
0201690
นางสาว สุภาพร หัตถกอง บ้านค่าย
ระยอง
ชำระแล้ว
1189
0501691
นาย กิตตน์ ภักดีพงษ์ ปากช่อง
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
1190
0301692
นางสาว อัมฤตา กาตาสาย บุญวาทย์วิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
1191
0301693
นางสาว ณัฐริกา จันที หอพระ
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
1192
0201694
นางสาว จิราพัชร เหล่าสมบัติ มาบตาพุดพันพิทยาคาร
ระยอง
ชำระแล้ว
1193
0401695
นางสาว วจีวัลย์ ยะสาร เมืองลีประชาสามัคคี
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
1194
0401696
นางสาว รัตติยากรณ์ กองฟู เมืองลีประชาสามัคคี
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
1195
0301697
นางสาว ศุภกาญจน์ คำเมืองใจ บุญวาทย์วิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
1196
0401699
นางสาว วิรุณรัตน์ สีสด เนินพิทยาคม
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
1197
0101700
นางสาว นิตยา เร่งรัด ชุมชนบ้านหนองฝ้าย
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1198
0401701
นางสาว พัชรินทร์ โพธิ์ทอง เนินพิทยาคม
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
1199
0401702
เด็กชาย อดิชัย ม่วงงีบ เนินพิทยาคม
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
1200
0401703
นางสาว นคาพร สินธุวิมล เนินพิทยาคม
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
1201
0401704
นางสาว เสาวลักษณ์ คำอุด เนินพิทยาคม
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
1202
0401706
นางสาว กาญจนา ปานนูน เนินพิทยาคม
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
1203
0401707
นาย ณรงค์ศักดิ์ คงอยู่ เนินพิทยาคม
พิษณุโลก
ชำระแล้ว
1204
0101708
นางสาว สิริกาญจน์ ค้ำชูสิทธิผล สตรีวัดระฆัง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1205
0901709
นางสาว รังสิมา สงสุวรรณ เบญจมราชูทิศ
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
1206
0101710
นางสาว ณัฐณิชา ชัยพารานนท์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1207
0301711
นาย ฐิติพงศ์ คงประดิษฐ์ ยุพราชวิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
1208
0101712
นางสาว พิมพิศา ชุณหกมลรักษ์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1209
0301713
นางสาว ศศิกาญจน์ บุญปลูก ยุพราชวิทยาลัย
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
1210
0101714
นางสาว กนกพร ซื่อวัฒนากุล เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1211
0101715
นางสาว ศุภกานต์ สาธิตนิมิต เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1212
0301716
นางสาว ชุติกาญจน์ โสธนไพศาล ยุพราชวิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
1213
0101717
นางสาว รสพร ปึ่งประกายศรี เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1214
0101718
นางสาว เกตุวดี เจริญฤกษ์ถวิล เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1215
0101719
นางสาว ติยพร ชินรุ่งโรจน์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1216
0101720
นางสาว สุภัสสรา ตระการวิจิตร เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1217
0101721
นางสาว อภิสรา ไตรรัตนาภา เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1218
0101722
นางสาว วณิชชา ชาญวิศณุรักษ์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1219
0101723
นางสาว อภิญญาภรณ์ ติ่งทอง เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1220
0101724
นางสาว สัณฐิตา อัศรีสกร เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1221
0101725
นางสาว พัชชาภา ธีรารัตน์ตระกูล เซนต์โยเชฟคอนแวนต์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1222
0101726
นางสาว ภัฑราพา ปีติอนุสรณ์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1223
0701727
นาย ศิวาวุธ เหลาเพ็ง ขอนแก่นวิทยาคม
ขอนแก่น
รอรับชำระเงิน
1224
0101728
นางสาว ปานิศา ตั้งศิริวัฒนากุล เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1225
0101729
นางสาว รัตตินันท์ ธีระนันทสิทธิ์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1226
0101730
นางสาว ชัญญา โล่สิริลักษณ์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1227
0101731
นางสาว ณภิชชา รวิรุจิพันธุ์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1228
0201732
นางสาว มาริสา ถนอมจิตร ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
1229
0201733
นางสาว แคทลียา บุญประเทือง ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
1230
0901734
นางสาว กานต์ธิดา กิตตินันกุล กัลยาณีศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
1231
0101735
นางสาว มานวิกา สุชฎาพงศ์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1232
0101736
นางสาว กาญจนาพร ศิริกุลปิยรัตน์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1233
0101737
นางสาว ธมนวรรณ เลิศล้ำสมบัติ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1234
0101738
นาย ฐกร ภิรกุลศิริ ประภามนตรี 2
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1235
0101739
นางสาว พัชรี แซ่อาวเอี้ยง เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1236
0101740
นางสาว กนิษฐา กาญจนหฤทัย อัสสัมชัญศึกษา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1237
0101741
นางสาว ภัทรวดี เลิศวิรุฬห์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1238
0101742
นางสาว ศศิมิตรา ชัยเดชอนันต์กุล อัสสัมชัญศึกษา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1239
0101743
นางสาว ชนิกานต์ วงศ์ศรีศาสตร์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1240
0101744
นางสาว ชญานิศ สารพันธ์ บางพลีราษฎร์บำรุง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1241
0101745
นางสาว กนกนวรรณ กิติวงศ์ บางพลีราษฎร์บำรุง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1242
0101746
นางสาว จิราภรณ์ บ้านพรวน บางพลีราษฎร์บำรุง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1243
0101747
นาย ภูเมธ เศวตภัทราดล บางพลีราษฎร์บำรุง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1244
0101748
นางสาว ฐาปนี แจ่งสุวรรณ บางพลีราษฎร์บำรุง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1245
0101749
นางสาว กัญญาณัฐ ลำพูน บางพลีราษฎร์บำรุง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1246
0201750
นาย วงศกร สุวรรณประสิทธิ์ ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
1247
0201752
นางสาว ภคมน เจริญผารัตน์ เทคโนโลยีไออาร์พีซี
ระยอง
ชำระแล้ว
1248
0701754
นางสาว ตวันรัตน์ ตรีทศ สตรีศึกษาร้อยเอ็ด
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
1249
0201756
นาย ทัตพงษ์ รัตนตรัย วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีชี
ระยอง
ชำระแล้ว
1250
0201757
นางสาว ปรภาว์ อุ่นแท่น ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
1251
0801758
นาย ชานนท์ หาทวี ศรีน้ำคำศึกษา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1252
0101759
นางสาว สิริรัตน์ วะสุขันธ์ สายน้ำผึ้ง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1253
0101760
นางสาว สุชาดา ยิ้มเจริญ บางพลีราษฎร์บำรุง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1254
0101761
นางสาว ชนิดา พูลพิพัฒน์ บางพลีราษฎร์บำรุง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1255
0101762
นางสาว จิตรลดา เจียมศิลป์ บางพลีราษฎร์บำรุง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1256
0101763
นาย จารุธา วัฒนะชานนน์ บางพลีราษฎร์บำรุง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1257
0201764
นาย ชินกฤต หล่อปิยานนท์ อัสสัมชัญระยอง
ระยอง
รอรับชำระเงิน
1258
0201765
นางสาว จุฑามาศ สุขสว่าง อัสสัสชัญระยอง
ระยอง
ชำระแล้ว
1259
0301766
นางสาว อริสรา พุทธวงษ์ บุญวาทย์วิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
1260
0301767
นาย ณภัทร แสงอุทัยวณิชกุล บุญวาทย์วิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
1261
0301768
นางสาว รวินท์ สุทธภักติ บุญวาทย์วิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
1262
0101769
นางสาว นริสา บุญเรือง รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
1263
0301770
นางสาว ปวีณ์นุช ไชยเตกุล บุญวาทย์วิทยาลัย
เชียงใหม่
ชำระแล้ว
1264
0101771
นาย ชนัยชนม์ เรืองเศรษฐกิจ เซนต์คาเบรียล
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1265
0901772
นาย ฐปพนย์ สวาวิภักดี สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
นครศรีธรรมราช
ชำระแล้ว
1266
0101773
นางสาว ญาดา เทพนม วัดราชาธิวาส
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1267
0101774
นางสาว สุจิตรา ปัญญาคำ บางพลีราษฎร์บำรุง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1268
0601775
นางสาว วิชุดา ทารถ ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1269
0601776
นางสาว วิภาวรรณ เพียซิน ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1270
0101777
นางสาว ธิดา พงษ์สุธีถาวร บางพลีราษฎร์บำรุง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1271
0101778
นางสาว จันจิรา บุญทอง บางพลีราษฎร์บำรุง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1272
0601779
นางสาว รุ่งทิพย์ ฤกษ์ดี ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1273
0201780
นางสาว ชญานิศ กิจมะโน ระยองวิทยาคม
ระยอง
ชำระแล้ว
1274
0601781
นางสาว สุนันทา ภานะ ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1275
0101782
นางสาว โชษิตา คงพยัคฆ์ ไทรโยคน้อยวิทยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1276
0601783
นางสาว สุดาภรณ์ อินทร์เพชร ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1277
0101784
นางสาว ชลกาญจน์ เสาวนิตย์ ไทรโยคน้อยวิทยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1278
0601785
นางสาว พรนภา เทือกทา ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1279
0101786
นางสาว สุหรรษา บุญทองสุข ไทรโยคน้อยวิทยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1280
0601787
นางสาว วีระยา แก้วก่า ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1281
0101788
นาย กิตติณัฐ แสงประเสริฐ ไทรโยควิทยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1282
0601789
นางสาว ยุภาพร สีทาทุม ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1283
0101790
นาย ณัฐวุฒิ อุปโคตร ไทรโยคน้อยวิทยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1284
0601791
นางสาว ฉวีวรรณ ไทยอาษา ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1285
0601792
นางสาว โสภา มีด้วง ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1286
0601793
นางสาว นันทนา มุขวงสา ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1287
0601794
นางสาว น้ำฝน นามแสน ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1288
0101795
นางสาว จิราภรณ์ บัวจันทร์ ไทรโยคน้อยวิทยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1289
0601796
นางสาว สุภาพร ชัยบุรี ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1290
0101797
นางสาว ลลิตา แซ่ลิ่ง สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1291
0601798
นางสาว ยุพา ประเสริฐสุข ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1292
0601799
นางสาว เยาวรัตน์ จันทะไพร ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1293
0101800
นางสาว ปนัดดา อุ้ยอิ่มทรัพย์ มัธยมด่านสำโรง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1294
0801801
นางสาว รุ่งอรุณ รุ่งโรจน์ วิทย์คณิต
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1295
0601802
นางสาว สุกัญญา ฉุดชาชน ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1296
0601803
นางสาว ศศิธร ทัพเอี่ยม ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1297
0801804
นางสาว สุภาวรรณ พรมอวน คำป่าหลายสรรพวิทย์
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1298
0601805
นางสาว ณัฐธิดา นนยะโส ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1299
0801806
นางสาว ปานชนก ปัญญาวงค์ คำป่าหลายสรรพวิทย์
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1300
0601807
นางสาว ศิริลักษณ์ นอสูงเนิน ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1301
0801808
นางสาว เยาวลักษณ์ ทองผา คำป่าหลายสรรพวิทย์
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1302
0601809
นางสาว อัญชลีพร สมสอน ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1303
0801810
นางสาว นิติญา ไชยขัน คำป่าหลายสรรพวิทย์
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1304
0801811
นางสาว นิภาวรรณ ใจสุข คำป่าหลายสรรพวิทย์
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1305
0801812
นางสาว สุภาพร แสนวิเศษ คำป่าหลายสรรพวิทย์
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1306
0801813
นาย วินัย รูปดี คำป่าหลายสรรพวิทย์
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1307
0801814
นางสาว นภาพร พันธุพาน คำป่าหลายสรรพวิทยื
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1308
0801815
นางสาว ณัฐดา ปาหลา คำป่าหลายสรรพวิทย์
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1309
0601816
นางสาว ขนิษฐา อินทวงษ์ ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1310
0601817
นางสาว อรณี สำพัดศิลป์ ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1311
0601818
นางสาว รัตติกาล แก้วตา ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1312
0801819
นางสาว อัมพร หอมหวล คำป่าหลายสรรพวิทย์
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1313
0601820
นางสาว นันทิยา มัชชิมา ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1314
0801821
นางสาว อรพิน เนตรวงศ์ คำป่าหลายสรรพวิทย์
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1315
0601822
นางสาว มลฤดี วรรณไชย ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1316
0801823
นาย วีระศักดิ์ ทรัพย์สิน คำป่าหลายสรรพวิทย์
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1317
0601824
นางสาว เจนจิรา ก้านสี ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1318
0801825
นางสาว สุมาลี จรัสศรี คำป่าหลายสรรพวิทย์
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1319
0801826
นางสาว วันวิสาข์ ไชยายงค์ ศิลป์ภาษา
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1320
0601827
นางสาว เพ็ญประภา สีม่วง ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1321
0801828
นางสาว จิราพร แสนวิเศษ คำป่าหลายสรรพวิทย์
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1322
0601829
นางสาว พัชรี ภูพลผัน ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1323
0801830
นางสาว วนิดา ลำทอง คำป่าหลายสรรพวิทย์
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1324
0601831
นางสาว ชนิดา ชมภุมี ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1325
0801832
นางสาว ศิริกรณ์ พรมอวน คำป่าหลายสรรพวิทย์
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1326
0601833
นางสาว สุดารัตน์ พันนึก ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1327
0801834
นางสาว อรุณกมล รูปดี คำป่าหลายสรรพวิทย์
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1328
0601835
นางสาว บัวบาน ตุ่นเตี้ย ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
อุดรธานี
ชำระแล้ว
1329
0801836
นางสาว ศิริลักษณ์ รูปงาม คำป่าหลายสรรพวิทย์
อุบลราชธานี
ชำระแล้ว
1330
0101837
นาย กฤตภาส ทองรักอยู่ เซนต์คาเบรียล
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
1331
0101838
นาย หัตถสิทธิ์ จันทร์เสี้ยวรัศมี เบญจมราชานุสรณ์
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
1332
0101839
นางสาว ฐิติรัตน์ อุไรสินธว์ เตรียมอุดมศึกษา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1333
0101840
นาย ณัฐนันท์ สุขสมบูรณ์ เตรียมอุดมศึกษา
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
1334
0101841
นางสาว ยลรดี ขวัญชัยรัตนภูมิ นารีวิทยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1335
0101842
เด็กหญิง วรัชญา บัวพึ่ง นารีวิทยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1336
0101843
นางสาว ภัทรานิษฐ์ สมัครจิต นารีวิทยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1337
0201844
นางสาว นาฏภุชงค์ กรมแซวง บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
ระยอง
ชำระแล้ว
1338
0101845
นางสาว พัฑฒิดา พัฒโน นารีวิทยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1339
0101846
นางสาว ฐาปนีย์ เอกไพศาลพงษ์ นารีวิทยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1340
0101847
นางสาว กานตืธีรา พึ่งแผน นารีวิทยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1341
0101848
นางสาว เพ็ญศรี เพ็ญนาท นารีวิทยา
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
1342
0101849
นางสาว อรพินท์ ฉิมไพบูลย์ นารีวิทยา
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
1343
0101850
นางสาว วราภรณ์ วงษ์ทองแย้ม นารีวิทยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1344
0101851
นางสาว ทวินุช เอี่ยมสุองค์ นารีวิทยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1345
0101852
นางสาว กานตืธีรา พึ่งแผน นารีวิทยา
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
1346
0101853
นางสาว สุจิตราภรณ์ เนตรแก้ว ท่ายางวิทยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1347
0101854
นางสาว อารยา ทิพย์เมธากุล นารีวิทยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1348
0101855
นางสาว นวรัตน์ สิริรัตน์ นารีวิทยา
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
1349
0101856
นางสาว กนกวรรณ แสนขัติ นารีวิทยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1350
0101857
นางสาว ณฐพร กิตติโสภัทร์ สตรีวิทยา
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
1351
0101858
นางสาว พัทธวรรณ บุญยไวโรจน์ วัฒนาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
1352
0101859
นางสาว เพ็ญศรี เพ็ญนาท นารีวิทยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1353
0101860
นางสาว อรพินท์ ฉิมไพบูลย์ นารีวิทยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1354
0501861
นาย อัษฎาวุธ วิงวอน ภักดีชุมพลวิทยา
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
1355
0101862
นาย วศิน สาธร นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1356
0501863
นางสาว ผกามาศ สระกลาง มาบตะโกพิทยาคม
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
1357
0701864
นางสาว กชกร พรหมทา สารคามพิทยาคม
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
1358
0101865
นางสาว นริสา บุญเรือง รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
1359
0501866
นางสาว มนิษา อารมณ์ ภักดีชุมพลวิทยา
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
1360
0501867
นางสาว มินตรา แก้วด่านจาก มาบตะโกพิทยาคม
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
1361
0501868
นาย ปิยะพงษ์ ประเทศเสนา มาบตะโกพิทยาคม
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
1362
0501869
นางสาว กานติมา อาจนุการ มาบตะโกพิทยาคม
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
1363
0501870
นางสาว อ้อมเดือน พันธ์อยู๋ มาบตะโกพิทยาคม
นครราชสีมา
ชำระแล้ว
1364
0701873
นางสาว พิชญาลักษณ์ ร่มเย็น ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
รอรับชำระเงิน
1365
0101874
นางสาว กมลธิดา ศิริชัย นารีวิทยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1366
0701875
นาย ณัฐวุฒิ มาลี ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
รอรับชำระเงิน
1367
0701876
นางสาว พุธิตา กลับเจริญ ขอยแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
รอรับชำระเงิน
1368
0701877
นางสาว พุธิตา กลับเจริญ ขอยแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
รอรับชำระเงิน
1369
0701878
นางสาว พุธิตา กลับเจริญ ขอยแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
รอรับชำระเงิน
1370
0101879
นางสาว พิชยา มเหศักดิ์ บางพลีราษฏร์บำรุง
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
1371
0701880
นางสาว ศิรินันท์ กิมเจริญสุข ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
รอรับชำระเงิน
1372
0701881
นาย ปารเมศ เงี้ยบงามศรี ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
รอรับชำระเงิน
1373
0101882
นางสาว กัญญามาศ ราชปรากฎ บางพลีราษฏร์บำรุง
กรุงเทพฯ
รอรับชำระเงิน
1374
0701883
นางสาว พุธิตา กลับเจริญ ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
รอรับชำระเงิน
1375
0701884
นางสาว พุธิตา กลับเจริญ ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
1376
0701885
นาย ปารเมศ เงี้ยบงามศรี ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
1377
0701886
นาย วัชรพงษ์ ฤาชา ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
รอรับชำระเงิน
1378
0301887
นาย ธีระพงษ์ สุพรรณคง อัสสัมชัญลำปาง
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
1379
0701888
นาย วัชรพงษ์ ฤาชา ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
รอรับชำระเงิน
1380
0701889
นาย สรรชัย เจนจิตติกุล ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
รอรับชำระเงิน
1381
0701890
นาย พิทักษ์พล พลนาคู ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
รอรับชำระเงิน
1382
0701891
นางสาว ชลธิชา สันติพาณิชย์วงศ์ ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
1383
0701892
นาย สรรชัย เจนจิตติกุล ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
รอรับชำระเงิน
1384
0701893
นาย พิทักษ์พล พลนาคู ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
รอรับชำระเงิน
1385
0301894
นาย รัชชานนท์ เศรษฐการ บุญวาทย์วิทยาลัย
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
1386
0301895
นาย รัชชานนท์ เศรษฐการ บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
1387
0301896
นาย รัชชานนท์ เศรษฐการ บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
1388
0701897
นางสาว ชุติมน หมื่นภักดี ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
รอรับชำระเงิน
1389
0701898
นางสาว คืนฟ้านวล นาวาบุญนิยม ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
1390
0701900
นางสาว สิรินาถ แสนนาวิน ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
1391
0701903
นางสาว เมยวดี สาคุณ ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
1392
0701904
นางสาว อาธิติยา อันอาจ ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
1393
0701905
นางสาว พิชญา รัตนยาติกุล ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
1394
0701906
นางสาว ประกายมาศ ชาเพ็ง กัลยาณวัตร
ขอนแก่น
รอรับชำระเงิน
1395
0301907
นาย ธีระพงษ์ สุพรรณคง อัสสัมชัญลำปาง
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
1396
0301908
นางสาว รุจิภา อินต๊ะขัน อัสสัมชัญลำปาง
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
1397
0101909
นางสาว รุ่งพิรุณ เนียนหอม สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1398
0101910
นางสาว มัชฌิมา เรืองเนตร สวนกุหลาบ
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1399
0101911
นางสาว อัญธิกา จิตรธรรม สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1400
0101912
นางสาว ภคภัทร บัณฑิตสิงห์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1401
0101913
นางสาว แคทริยา เส้งกำเนิด สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1402
0201914
นาย เอกราช เมนัช มาบตาพุดพันพิทยาคาร
ระยอง
ชำระแล้ว
1403
0101915
นางสาว จุฑาภรณ์ ไทยภักดี มัธยมด่านสำโรง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1404
0701916
นาย สรรชัย เจนจิตติกุล ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
1405
0701917
นาย ธนพล ศรีวงษ์ ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
1406
0701918
นาย ธรรศ แสวงเจริญ ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
รอรับชำระเงิน
1407
0701919
นางสาว วรวลัญช์ กาฬหว้า ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
1408
0701920
นาย สุชัจจ์ สุวัณณุสส์ ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
1409
0701921
นาย สิขเรศ อาษารัฐ ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
รอรับชำระเงิน
1410
0701922
นางสาว วิรัลพัชร เลิศเจริญไพศาล ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
รอรับชำระเงิน
1411
0701923
นางสาว วันวิสา วรรณดี ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
1412
0701924
นางสาว สิริญา พาแก้ว ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
รอรับชำระเงิน
1413
0701925
นางสาว ณัฏฐณิชา ตามควร ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
1414
0101926
นาย ณัฐพงษ์ ภิญโญ บางพลีราษฎร์บำรุง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1415
0701927
นาย ธรรศ แสวงเจริญ ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
ชำระแล้ว
1416
0101928
นางสาว พันธมน วงษ์รัตนะ สายน้ำผึ้ง
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1417
0101930
นางสาว อัมรินทร์ ยินดี นารีวิทยา
กรุงเทพฯ
ชำระแล้ว
1418
0701931
นางสาว รุจิเรข ธรรมวงษา ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
รอรับชำระเงิน
1419
0301932
นางสาว สุนันท์ธิดา สุทธิชาติ อัสสัมฃัญลำปาง
เชียงใหม่
รอรับชำระเงิน
ยอดลงทะเบียนรวมทั้งหมด 1419 ที่นั่ง