ซีเอ็ด คิดดี แคมป์ (SE-ED Kiddy Camp)
 

ด้วยซีเอ็ดตั้งใจจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเด็กไทยให้เก่งขึ้น จึงสานต่อโครงการค่ายเยาวชน ซึ่งซีเอ็ดบุกเบิกมาเมื่อยี่สิบปีก่อน (ค่ายคอมพิวเตอร์ และค่ายธรรมชาติ) โดยเริ่มตั้งโครงการ SE-ED Kiddy Camp ขึ้นใหม่ ในปี 2545 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปิดเทอม ปัจจุบัน มีหลายค่ายให้เลือก ทั้งแบบไปค่ายต่างจังหวัด และแบบเช้าไปเย็นกลับ เพื่อกระตุ้นเยาวชนให้สนุกกับการเรียนรู้ ขณะเดียวกันก็ได้ศึกษาพฤติกรรมของเด็กในการเรียนรู้ ก่อนที่จะขยายความคิดและผนึกกับแนวทางอื่นๆ ที่เสริมกันเพื่อสร้างเด็กไทย ให้เก่งขึ้นในปริมาณ ที่มากขึ้น

เยาวชนที่เข้าค่าย จะสนุกกับการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ความรู้พื้นฐานในการดำรงชีวิต ศีลธรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิตรภาพ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมสนุกในกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย เช่น นักสำรวจน้อย เข้าฐานกิจกรรม เล่นเกมส์ ออกกำลังกาย เล่นกีฬา ฯลฯ

 

ซีเอ็ดเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ (SE-ED Learning Center)

ในปี 2549 ซีเอ็ดได้ก่อตั้งแผนก SE-ED Learning Center ขึ้นมา เพื่อบริหารกิจกรรมเยาวชนทั้งหมดอย่างเอาจริงเอาจัง และเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคตที่จะมากขึ้น โดยจะเปิดศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center บนพื้นที่ประมาณ 600 ตารางเมตร ที่อาคาร จัตุรัสจามจุรี (Chamchuri Square) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป เพื่อให้การบริการครอบคลุมถึงการฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพ และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของคนไทยในด้านต่าง ๆ แก่ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนเยาวชนและนักเรียน นักศึกษา

 

รูปแบบการให้บริการ
 
1.ศูนย์สร้างคนเก่งซีเอ็ด

ซีเอ็ดเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็ก ๆ ภายใต้แนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning :BBL) และพหุปัญญา (Multiple Intelligence:MI) ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นนั้น เน้นการสร้างให้เด็กมีพัฒนาการที่สมดุล อันได้แก่ การพัฒนาด้านสติ ปัญญา ด้านพฤติกรรม ด้านอารมณ์และจิตใจ เพื่อให้เด็กสามารถแข่งขันในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นสามารถแบ่งเป็นหมวด ๆ ได้ดังนี้
 • หมวดตรกะ ทักษะด้านการคำนวณ และการแก้ปัญหา
 • หมวดภาษา
 • หมวดการประดิษฐ์
 • หมวดการพัฒนาทักษะทางสังคมและภาวะผู้นำ
 • หมวดค่ายเยาวชน
 
2.ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนา


ซีเอ็ดเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ ได้จัดหลักสูตรอบรมสัมมนาสำหรับองค์กร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีขอบเขตของหลักสูตร ดังต่อไปนี้

 • หลักสูตรฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ โดยทุก ๆ หลักสูตรเน้นภาคปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
 • หลักสูตรฝึกอบรมด้านงานอุตสาหกรรมม และการบริหารจัดการองค์กร ที่เน้นเทคนิคที่การประยุกต์ใช้งาน และการนำไปปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนำเอาหลักการ และเทคนิคไปใช้ประโยชน์กับองค์กรได้ทันที
 • หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับงานอดิเรก และอาชีพ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้านอาชีพและวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอาชีัพในสังคมไทย
 • หลักสูตรภาษาเพื่อการสื่อสาร และการทดสอบระดับสากล เพื่อการทำงาน และการศึกษาต่อ
 • การงานสัมมนาด้านวิชาการ งานนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย
 
3.บริการด้านสถานที่ฝึกอบรม สัมมนาและนิทรรศการ


ซีเอ็ดเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ เปิดให้องค์กร สถานบันต่าง ๆ ได้ใช้บริการของห้องสัมมนา ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องจัดนิทรรศการ พร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบการสัมมนาต่าง ๆ ที่ครบครัน อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย จอแอลซีดี โปรเจคเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องเสียง และสื่อต่าง ๆ ในทำเลใจกลางเมือง ด้วยทางเชื่อมต่อโดยตรงกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสามย่าน ทำให้ผู้เข้าสัมมนา สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก

 • บริการสถานที่จัดแถลงข่าว จัดแนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์
 • บริการสถานที่จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ จัดนิทรรศการ
 • บริการสถานที่จัดอบรมสัมมนาหรือกิจกรรมเพื่อการศึกษา
 • บริการสถานที่อุปกรณ์ประกอบการอบรมสัมมนาครบวงจร
 
 
หน้าแรกซีเอ็ดเลิร์นนิ่ง ดอทคอม

ศูนย์ซีเอ็ดเทรนนิ่งเซ็นเตอร์
อาคารทีซีไอเอฟ ชั้น 18 เลขที่ 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด กม.4.5 แขวงบางเขต เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2739-8200 หรือ 0-2739-8204 โทรสาร : 0-2739-8228 อีเมล : adisak@se-ed.com

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) : www.se-edlearning.com