บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19

08-6325-7000

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

อีเมล: slc@se-ed.com

SE-ED Learning Center สาขาสัตหีบ

ตัดสินใจเลือกใช้หลักสูตรของซีเอ็ดเป็นฐาน ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพราะว่า

  1. เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กและรายบุคคล
  2. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางที่ใช้ในสถานศึกษา
  3. หลักสูตรมีการประเมินครบทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน
  4. โครงสร้างหลักสูตรมีองค์ประกอบครอบคลุม ทั้ง เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล
  5. หลักสูตรมีความโดดเด่นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้เรียน

และประเด็นสำคัญคือในการดำเนินการของโรงเรียนตลอด 6 ปีที่ผ่านมาได้รับการบริการ การส่งเสริม การสนับสนุนจากศูนย์ซีเอ็ดอย่างเสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอด จึงเป็นทั้งเหตุผลและภาพรวมในการเลือกใช้หลักสูตรตั้งแต่เริ่มเปิดโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

Messenger
Messenger