บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19

08-6325-7000

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

อีเมล: slc@se-ed.com

SE-ED Learning Center สาขาเลย

ประสบการณ์การเปิดศูนย์การเรียน

หลักสูตรคณิต FAN Math เป็นหลักสูตรที่ช่วยเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เด็กส่วนใหญ่ยังขาดอยู่ โดยเฉพาะการแก้โจทย์ปัญหา โดยนำ Bar Model มาช่วยในการแก้โจทย์ เรียงเนื้อหาจากง่ายไปยาก มีการใช้สื่อ Animation ช่วยในการสอนทำให้เด็กสนุกกับการเรียน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English เป็นหลักสูตรที่เน้นฝึกให้เด็กได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยมีสื่อ Interactive Multimedia และระบบ online ที่ทันสมัย ที่เด็กๆ สามารถฝึกฝนเพิ่มเติมได้เองที่บ้านนอกเหนือจากการเรียนที่สถาบัน

Messenger
Messenger