บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19

08-6325-7000

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

อีเมล: slc@se-ed.com

E-ED Learning Center

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด “เรามุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กไทยเก่งขึ้น”

“เราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ของตัวเอง การที่เด็กคนหนึ่งเรียนไม่เข้าใจ นั้นเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนแบบเดิมๆ ไม่สามารถทำให้เด็กเข้าใจหลักการสำคัญของสิ่งที่เรียน และไม่เปิดโอกาสให้เด็กได้คิด จนเขาสามารถคิด และเข้าใจได้ด้วยตัวของเขาเอง ดังนั้นการดำรงอยู่ของ SE-ED Learning Center จึงเป็นการมุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กไทยทุกๆ คน เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง เข้าใจในหลักการสำคัญของสิ่งที่เขาเรียน มีกระบวนการที่ทำให้เขามีความเชื่อมั่นในการเรียนของตนเอง และตราบใดที่เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้ สนุกกับการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เขาก็ควรได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยไม่จำเป็นต้องยึดติดกับกรอบของระบบการเรียนแบบเดิมๆ เพื่อให้ขีดความสามารถของเขาได้รับการพัฒนาให้สูงที่สุดตามศักยภาพที่เขามี”

 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจด้านการศึกษา และการอำนวยความสะดวกต่อการค้นหาความรู้ของคนไทย เพื่อทำให้ “คนไทยเก่งขึ้น” โดยที่ผ่านมาบริษัทถือได้ว่าเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา และสื่อการเรียนรู้ของสังคมไทย ไม่ว่าทั้งการเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำของประเทศ การเป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือรายใหญ่ที่สุดของประเทศ และร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นร้านหนังสือเต็มรูปแบบที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย จนบริษัทได้รับการยอมรับจากสังคม ให้ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน ในปี พ.ศ. 2552 – 2553 และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ   “SE-ED Learning Center (ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด)”   โดยมีความตั้งใจให้เป็นสถาบันการเรียนรู้สำหรับเด็ก และเยาวชนไทย โดยมีบทบาทในการทำหน้าที่่ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับเยาวชน ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับเด็กไทย มุ่งมั่นทำให้เด็กไทยเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ มีความมั่นใจในการเรียน โดยฝ่ายวิชาการของ SE-ED Learning Center จะทำหน้าที่ในการติดตามงานวิจัย และเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจน Best Practice ทางด้านการศึกษาจากทั่วภูมิภาคของโลก เพื่อนำเอาองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านั้น มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน และเครื่องมือทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กไทยมีความเข้าใจในการเรียนรู้ มีทัศนคติในการเรียนรู้ที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้เด็กไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และศักยภาพที่สามารถแข่งขัน และร่วมมือ กับประชาการในประเทศต่างๆ ทั้งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และประชาคมอื่นๆ ทั่วโลก

 

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 จึงได้ก่อตั้ง SE-ED Learning Center (ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด) อย่างเป็นทางการ มีการวิจัย และพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเอาจริงเอาจัง ในการนำเอาระบบการเรียนรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้คิดค้น มาผลักดันให้เกิดผลกระทบในทางบวกต่อสังคม ที่เป็นวงกว้างในประดับประเทศ โดยปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้สำนักงานใหญ่ SE-ED Learning Center ตั้งอยู่บนชั้นที่ 4 โซนการศึุกษา (Edutainment World) ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์พารค์ ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ สำหรับหลักสูตรการเรียนรู้ที่ SE-ED Learning Center มุ่งมั่นที่พัฒนาอย่างจริงจัง จะเป็นหลักสูตรทางด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และหลักสูตรเกี่ยวกับการประดิษฐ์หุ่นยนต์ และนวัตกรรม เนื่องจาก SE-ED Learning Center เชื่อว่า 3 หลักสูตรดังกล่าวนี้ เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญในการสร้างขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ เพื่อแข่งขัน และร่วมมือกับนานาอารยประเทศต่างๆ ในศตวรรษที่ 21 นี้ นอกจากนี้ในทุกๆ ปิดเทอม SE-ED Learning Center ยังมีนโยบายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเช้าไปเย็นกลับ และค่ายเยาวชน SE-ED Kiddy Camp อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อใช้กิจกรรมการเรียนรู้ และค่ายเยาวชน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่างๆ ให้กับเด็กไทย เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Critical Thinking) ทักษะการวางแผน และตัดสินใจ การพัฒนาเชาวน์อารมณ์ที่ดี และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

 

ปัจจุบัน SE-ED Learning Center ได้เปิดโอกาสให้ บุคคลทั่วไปที่มีเจตนารมย์ที่ตรงกับ SE-ED Learning Center ที่ “มุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กไทยเก่งขึ้น” ได้ร่วมธุรกิจกับ SE-ED Learning Center ผ่านระบบแฟรนไชส์ ที่พร้อมที่จะร่วมกันทำงานทางด้านการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อให้เด็กไทยเก่งขึ้น มีความพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีขีดความสามารถที่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศไทยของเราWant to set up
your business today?

Create a High Performed UI/UX Design from a Silicon Valley.

Messenger
Messenger