บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19

08-6325-7000

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

อีเมล: slc@se-ed.com

Cambridge Assessment International Education (CAIE)  จับมือ SE-ED Academy

พลิกโฉมการศึกษาไทย ยกระดับคุณภาพสู่สากล

Cambridge Assessment International Education หรือ CAIE ได้แต่งตั้ง SE-ED Academy ให้เป็น Cambridge Associate จัดงานเสวนา “พลิกโฉมการศึกษาไทยสู่อนาคตใหม่ด้วยหลักสูตร Cambridge Assessment International Education (CAIE)” โดยหวังยกระดับระบบการศึกษาไทยก้าวไกลยิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีมาตฐานสากล และพัฒนาเด็กไทยให้ตอบโจทย์ระบบการศึกษาและตลาดแรงงาน พร้อมผลิตนักเรียนเพื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก อาทิ University of Cambridge, University of Oxford, Harvard University และ Yale University 

ดร.เบน ชมิดท์ ผู้อำนวยการภูมิภาค Cambridge Assessment International Education กล่าวว่า “การศึกษาของโลกในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากในศตวรรษที่ 20 โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ที่สูงขึ้น เป็นหลักสูตรเชิงสหวิทยาการ โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้เตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตในโลกที่เป็นจริง เน้นการศึกษาตลอดชีวิต ด้วยวิธีการสอนที่ยืดหยุ่น มีการกระตุ้นและจูงใจให้ผู้เรียนมีไหวพริบและสติปัญญา และแสวงหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะจบการศึกษาแล้วก็ตาม ทำให้โรงเรียนต้องปรับระบบการเรียนการสอนใหม่ รวมถึงครูผู้สอนด้วย”

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้จัดตั้งหน่วยงาน Cambridge Assessment International Education (CAIE) ตั้งแต่ปี 1985 ปัจจุบัน มีจำนวนนักเรียนเกือบ 1 ล้านคน จากโรงเรียนกว่า 10,000 แห่ง ใน 160 ประเทศทั่วโลก เป็นหลักสูตรที่ยอมรับจากนานาประเทศ ในเรื่องการพัฒนาความรู้เชิงลึก ความเข้าใจและทักษะการคิด เตรียมพร้อมนักเรียนให้พร้อมสำหรับอนาคต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม สามารถสะท้อนความเป็นตัวตน มีความคิดสร้างสรรค์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย พร้อมที่จะทำสิ่งที่แตกต่าง

สำหรับหลักสูตร Cambridge Assessment International Education (CAIE) เป็นหลักสูตรการเรียนที่มีครบ ตั้งแต่อายุ 5 – 19 ปี แบ่งการเรียนการสอนเป็น 4 ช่วงชั้น ที่มีความต่อเนื่องไร้รอยต่อ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนก่อนถึงมหาวิทยาลัย มีวิชาให้โรงเรียนได้เลือกสอนอย่างหลากหลายและมีความยืดหยุ่นมากกว่า 70 วิชาในระดับประถมศีกษา และมากกว่า 50 วิชาในระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งมีระบบการจัดสอบ และให้คำปรึกษาเรื่องความถูกต้องและความปลอดภัย รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพให้กับครูผู้สอน โดยร่วมมือกับ SE-ED Academy ในการขยายหลักสูตร Cambridge Assessment International Education (CAIE) ในประเทศไทย

ดร มีโชค ทองไสว ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาวิชาการ และธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ตัวแทน Cambridge Associate Thailand กล่าวว่า “ซีเอ็ดมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กไทยเก่งขึ้น ผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย เน้นเรียนอย่างเข้าใจ รู้จักประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความร่วมมือกับเคมบริดจ์ครั้งนี้ จะช่วยยกระดับการเรียนการสอนของเด็กไทยไปสู่ระดับสากล

ทั้งนี้ ซีเอ็ดจะให้ความสนับสนุน ดูแล ให้คำปรึกษาแก่โรงเรียนที่มีความสนใจในการใช้หลักสูตร Cambridge Assessment International Education (CAIE)”   

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงมุ่ง “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง” ระบบการศึกษาและการเรียนรู้ เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งไทยได้นำหลักสูตรของเคมบริดจ์มาใช้กับโรงเรียนตั้งแต่ปี 2553 ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรของเคมบริดจ์ จำนวน 8 โรงเรียน ภายใต้การดูแลของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ  นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเคมบริดจ์ได้ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ” 

สถานศึกษาที่สนใจพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cie.org.uk  และ www.facebook.com/seed.academy.thailand

###

 

สําหรับสื่อมวลชนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)    

สุธาสินี พิศเพ็ง (ดาว) โทร. 092 674 8444  email : suthasinee@seed.com

สวรรย์ พิภูษณานนท์ (ลูกเกด)  โทร. 090 565 3644 email : sawan@seed.com

 

Messenger
Messenger