บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19

08-6325-7000

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

อีเมล: slc@se-ed.com

หลักสูตร ประถมศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math (ป.1 – ป.6)

“เน้นสร้างความเข้าใจในการแก้โจทย์คณิตฯ เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามแนวทางของ PISA”

 • เน้นสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่ใช่แค่การท่องจำสูตร หรือวิธีคิดลัด) พร้อมเสริมความมั่นใจในการเรียน
 • ผู้เรียนจะมีความมั่นใจในการทำโจทย์ปัญหาด้วยตนเองภายในระยะเวลา 3 เดือน

หลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตามแนวทางของ PISA ที่เน้นการสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มุ่งพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา และทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้นักเรียนทุกคน มีขีดความสามารถทางคณิตศาสตร์เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล รูปแบบการเรียนอยู่ในรูปแบบกลุ่มย่อย คุณครูสามารถดูแล เอาใจใส่อย่างเต็มที่ มีการสื่อ Animation ประกอบการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ ได้ผลกว่าการเรียนแบบเดิมๆ โดยนักเรียนจะมีความมั่นใจในการแก้โจทย์ปัญหาด้วยตนเองภายในระยะเวลา 3 เดือน

จุดเด่นของหลักสูตร FAN Math
 • เน้นเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขโจทย์ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ PISA โดยเนื้อหาที่เรียนตรงกับหลักสูตรไทย แต่ใช้แนวทางการสอนแบบสิงคโปร์ (Model Approach และ Problem Solving Heuristics) ในการช่วยอธิบาย และฝึกให้นักเรียนตีความโจทย์
 • เป็นหลักสูตรที่เน้นในการสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน (นักเรียนจะไม่ถูกสอนแบบผิดๆ แบบที่ให้จำแต่สูตร หรือวิธีคิดลัด โดยที่ไม่เข้าใจสาระสำคัญ หรือที่มาที่ไปของเนื้อหาที่เรียน) สร้างทัศนคติเชิงบวกในการเรียนคณิตศาสตร์เพื่อให้กับนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกสนุกกับการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

คุณครูเอาใจใส่ มีกระบวนการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจในหลักการ และสาระสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ (Conceptual Understanding) สามารถวิเคราะห์คำถาม ข้อมูล เงื่อนไข และความสัมพันธ์ที่โจทย์ให้มา เพื่อการตีความโจทย์ หลังจากนั้นนักเรียนจะถูกฝึกฝนให้เข้าใจกระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหา (Procedural Understanding) โดยนักเรียนจะรู้ว่าควรจะเริ่มต้นในการแก้โจทย์ปัญหาในรูปแบบต่างๆ อย่างไร และมีลำดับขั้นตอนอย่างไรจนกระทั่งได้คำตอบที่ถูกต้อง

 • ใช้สื่อ Animation ประกอบการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้ และมีประสิทธิภาพในการเรียนมากกว่าการเรียนแบบเดิมๆ
 • ระบบหนังสือเรียน ถูกออกแบบให้มีการร้อยเรียงจากง่ายไปหายาก โดยมีสื่อ Animation ประกอบการเรียนการสอนควบคู่ไปด้วย ทำให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้ มีความมั่นใจในการเรียน จนนักเรียนสามารถที่จะคิด และแก้โจทย์ปัญหาได้ด้วยตนเอง ด้วยความเข้าใจ และความมั่นที่ที่เพิ่มขึ้นนี้ จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น
 • มีระบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น (Flexible Modular Approach) ที่ทำให้นักเรียนแต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง เป็นรายบุคคล นักเรียนที่มีศักยภาพสูง ได้รับการเสริมขีดความสามารถให้มีความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้น ในขณะที่นักเรียนที่ยังขาดความเข้าใจในเนื้อหาบางส่วน ก็จะได้รับการเอาใจใส่อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องรู้สึกกดดันตัวเอง

หลักสูตรคณิตศาสตร์ Fan Math เป็นหลักสูตรที่ถ้านักเรียนเรียนเข้าใจจะช่วยให้ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ดีขึ้นมาก เพราะตัวหลักสูตรจะเน้นสอนกระบวนการให้คิดอย่างเป็นระบบ สอนให้นักเรียนรู้จักการนำข้อมูลจากโจทย์มาเขียนเป็นภาพหรือ Bar model ก่อน เพื่อลำดับความเข้าใจปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้น แล้วจึงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบเหมือนวิธีการทั่วไป จากประสบการณ์ที่เปิดโรงเรียนมา 9 ปี พบว่า เด็กที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ระดับปลานกลางหลังจากเรียนประมาณ 6 เดือน จะวิเคราะห์โจทย์คณิตศาสตร์ได้เก่งขึ้น ส่วนเด็กที่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ดีอยู่แล้วจะเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว

SE-ED Learning Center สาขาระยอง
  ด.ช. พงศ์อภิพัฒน์ บุญโสภณ โนอาห์ SE-ED Learning Center

  เริ่มเรียนคลาส FAN Math 1- 5 มีทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ ส่งผลให้การเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนหลักของนักเรียนอยู่ในระดับดี ตลอดการเรียนควบคู่กันในโรงเรียนกวดวิชาเยาวนาตร

   Messenger
   Messenger