บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19

08-6325-7000

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

อีเมล: slc@se-ed.com

คำถามที่ถามบ่อย

 Frequency Asked Question 

หลักสูตร FAN Math เหมาะกับนักเรียนชั้นเรียนใด และควรให้นักเรียนเริ่มเรียนเมื่อไหร่ จึงจะเหมาะสมที่สุด?

หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math เป็นหลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา ที่เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 – 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยมีแนวทางในการสอนที่เน้นไปที่การสร้างความเข้าใจในหลักการคณิตศาสตร์ ทักษะคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ตามแนวทางของ PISA สำหรับแนวทางในการเรียนการสอน หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math ได้มีการประยุกต์ใช้หลักการของ Model Approach (หรือ Bar Modeling) และ Problem Solving Heuristics ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง

ระบบการเรียนการสอนของหลักสูตร FAN Math เป็นอย่างไร มีกี่ Level และแต่ละ Level มีชั่วโมงเรียนกี่ชั่วโมง?

หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math มีทั้งหมด 6 Level คือ FAN1, FAN2, FAN3, FAN4, FAN5 และ FAN6 มีชั่วโมงเรียนรวมกันเท่ากับ 560 ชั่วโมง โดยแต่ละระดับ (Level) จะมีทั้งสิ้น 8 ระดับย่อย (Sublevel) คือ A, B, C, D, E, F, G และ H

โดยระดับ FAN1 – FAN5 จะมีชั่วโมงการเรียนรู้ระดับละ 96 ชั่วโมง โดยแต่ละระดับย่อย (A – H) จะมีชั่วโมงการเรียนรู้เท่ากับ 12 ชั่วโมง สำหรับระดับ FAN6 จะมีชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 80 ชั่วโมง โดยแต่ละระดับย่อย (A – H) ของ Level FAN6 จะมีชั่วโมงการเรียนรู้เท่ากับ 10 ชั่วโมง

หลักสูตร FAN Math แตกต่างจากหลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์อื่นๆ อย่างไร?

● เป็นหลักสูตรที่เน้นในการสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน (นักเรียนจะไม่ถูกสอนแบบผิดๆ แบบที่ให้จำแต่สูตร หรือวิธีคิดลัด โดยที่ไม่เข้าใจสาระสำคัญ หรือที่มาที่ไปของเนื้อหาที่เรียน)

● เน้นเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขโจทย์ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ PISA โดยเนื้อหาที่เรียนตรงกับหลักสูตรไทย แต่ใช้แนวทางการสอนแบบสิงคโปร์ (Model Approach และ Problem Solving Heuristics) ในการช่วยอธิบาย และฝึกให้นักเรียนตีความโจทย์

หลักสูตร ACTive English แตกต่างจากหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ อย่างไร?

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Communicative Language Teaching: CLT) โดยเน้นการฝึกพูดภาษาอังกฤษ เพราะซีเอ็ดเชื่อว่า “ยิ่งนักเรียนได้มีโอกาสได้พูด หรือได้ใช้ภาษาอังกฤษบ่อยมากเท่าไหร่ ก็จะมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นหลักสูตร ACTive English จึงเป็นหลักสูตรที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกพูด ฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้มากกว่าการเรียนในหลักสูตรอื่นๆ ถึง 10 เท่าตัว! ในขณะที่หลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ มักจะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนจำกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ และฝึกท่องศัพท์เดี่ยวๆ เพื่อทำข้อสอบกากบาท (Grammar Translation Method: GMT) ซึ่งไม่สามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ให้กับนักเรียนได้

ระบบการเรียนการสอนของหลักสูตร ACTive English เป็นอย่างไร มีกี่ Level และแต่ละ Level มีชั่วโมงเรียนกี่ชั่วโมง?

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English มีทั้งหมด 13 Levels คือ ระดับ Starter, Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5, Level 6, Level 7, Level 8, Level 9, Level 10, Level 11 และ Level 12 โดย ระดับ Starter, Level 1 – 5 จะมีจำนวนชั่วโมงเรียนอยู่ที่ 48 ชั่วโมง (เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 24 สัปดาห์ สำหรับ Level 6 – 8 จะมีชั่วโมงเรียนอยู่ที่ 30 ชั่วโมง (เรียนสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง ภาคเช้า 2 ชั่วโมง และภาคบ่าย 2 ชั่วโมง จำนวน 8 สัปดาห์) และสำหรับ Level 9 – 12 จะมีจำนวนชั่วโมงเรียนอยู่ที่ 60 ชั่วโมง (เรียนสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง ภาคเช้า 2 ชั่วโมง 30 นาที และภาคบ่าย 2 ชั่วโมง 30 นาที จำนวน 12 สัปดาห์)

Messenger
Messenger