บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19

08-6325-7000

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

อีเมล: slc@se-ed.com

E-ED Learning Center

ศูนย์พัฒนาศักยภาพ และความมั่นใจในการเรียน ในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ตลอดจนหลักสูตร STEM Education และค่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาศักยภาพ และทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Critical Thinking) ในช่วงปิดเทอม โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับเด็ก เน้นการเรียนแบบเข้าใจ รู้จักประยุกต์ใช้ในสิ่งที่เรียน ตลอดจนเสริมความมั่นใจในการเรียน

ผู้ที่สนใจเปิดศูนย์การเรียนรู้

ร่วมงานกับเรา

หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English 

*** ไม่มีการเก็บค่า Royalty Fee ***

การเปิดสอนหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math

ใช้งบลงทุนเพียง 82,000 บาท สิ่งที่โรงเรียนจะได้รับ
  • สิทธิในการใช้ชื่อหลักสูตร และเครื่องหมายการค้าของ FAN Math
  • ชุดข้อสอบวัดระดับความรู้ก่อนเรียน (Placement Test)
  • ชุดข้อสอบวัดผลหลังการเรียน Diagnostic Test และ Comprehensive Test
  • หนังสือ / เอกสาร ชุดเฉลยแบบฝึกหัดทั้งหมดในทุกๆระดับ
  • สิทธิในการใช้สื่อ Animation 441 ตอน ครอบคลุมทั้งหลักสูตร มีความยาวมากกว่า 2,000 นาที
Popular

การเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English

ใช้งบลงทุนเพียง 93,000 บาท สิ่งที่โรงเรียนจะได้รับ
  • สิทธิในการใช้ชื่อหลักสูตร และเครื่องหมายการค้าของ ACTive English
  • ระบบการวัดระดับความรู้ก่อนเรียนแบบออนไลน์ (Online Placement Test)
  • ชุดข้อสอบวัดผลหลังการเรียน Unit Test และ Final Proficiency Test
  • แผนการสอน หนังสือ / เอกสาร ชุดเฉลยแบบฝึกหัดในทุกระดับ
  • สิทธิในการใช้สื่อ Interactive Multimedia ผ่านระบบ Web School ในการจัดการเรียนการสอน
Popular
Messenger
Messenger