บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19

08-6325-7000

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

อีเมล: slc@se-ed.com

Cambridge Assessment English

Cambridge English Qualifications are in-depth exams that make learning English enjoyable, effective and rewarding.

The Qualifications are based on research into effective teaching and learning. They motivate people of all ages and abilities to learn 

English and develop practical skills for the real world. 

Each exam focuses on a level of the Common European Framework of Reference (CEFR), helping learners to improve their speaking, writing, reading and listening skills step by step.    

Young Learners Exams:

Pre A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers 

ข้อสอบเหมาะสำหรับระดับชั้นประถมศึกษา 

– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 7 – 12 ปี)

ประกอบไปด้วย 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน (เนื้อหาของข้อสอบมาจากสถานการณ์จริง)

การทดสอบแบบ Paper-based

 

Main Suite Exams: 

A2 Key and A2 Key for Schools

B1 Preliminary and B1 Preliminary for Schools

B2 Frist and B2 First for Schools

C1 Advanced 

ข้อสอบเหมาะสำหรับระดับมัธยมศึกษา

– ประกอบไปด้วย 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน (เนื้อหาของข้อสอบมาจากสถานการณ์จริง)

– การทดสอบแบบ Paper based หรือ Computer based

 

Contact us:

Email: th455@gmail.com

Tel: 02-826-8301 or 8302 ; 082-790-5926

 

Messenger
Messenger