หลักสูตร ประถมศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

RoyalABC™ A head start in English is a head start in life.

RoyalABC™ หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 แบบครบวงจรสำหรับเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะ

– RoyalABC™ ได้พัฒนาหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นด้วยการวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้น

– RoyalABC™ รวมหลักสูตรภาษาอังกฤษของ Cambridge เข้ากับกรอบการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ทำให้เกิดหลักสูตรที่อิงผลงานวิจัยซึ่งพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัยจาก Stanford และ Cambridge

– RoyalABC™ ได้ผนวกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้ง 12 ทักษะเข้าไปในหลักสูตร เพื่อช่วยครูและผู้ปกครองในการพัฒนาทักษะที่สำคัญเหล่านี้ในเด็กแต่ละคนเพื่อให้พวกเขาสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จในโลกที่มีการแข่งขันสูง

หลักสูตร RoyalABC™ ประกอบด้วย

RoyalABC™ Classroom

– สอนคลาสเรียนบนแพลตฟอร์มสำหรับคุณครูที่เริ่มใช้งานได้ทันทีด้วย One Touch Start

– มีบทเรียนดิจิทัลและผสมผสานมากกว่า 1,200 บทเรียน

– มีแผนการสอนแบบสำเร็จรูปและออกแบบเองได้ รวมถึงกิจกรรมเสริมทักษะและโฟนิกส์

– เนื้อหาเชื่อมโยงกับ RoyalABC™ World แบบไร้รอยต่อ

RoyalABC™ World

– ให้น้องๆ เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ด้วยตอนเองกับตัวละครในโลก 3 มิติเสมือนจริง

– มีเกมฝึกทักษะด้านภาษา นิทาน และ เพลง ให้เล่นมากมาย

– ผู้ปกครองสามารถกำหนด ควบคุม และ ดูแลลุกหลานได้อย่างใกล้ชิด

– ติดตามผลการเรียนรู้ได้แบบเรียลไทม์

หลักสุตร RoyalABC™ มี 3 ระดับ: Starter, Movers และ Flyers

– อิงตามหลักสูตร Cambridge English Early Learners ตามกรอบ CEFR (Pre-A1 ถึง A2) และ เน้นด้าน Phonics

กรอบการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (Early Childhood Framework)

  – ศิลปะ, วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, การพัฒนาทางสังคม, ภาษา (การฟังและการพุด), เตรียมความพร้อมสำหรับการอ่านและการเขียน, สุขภาพ (ร่างกายและจิตใจ), การพัฒนาด้านการเคลื่อนไหว, พฤติกรรมเสริมสุขลักษณะที่ดี, ทักษะในการพึ่งพาตนเอง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)

  – กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)

  – ความร่วมมือ (Collaboration)

  – การสื่อสาร (Communication)

  – การคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking)

  – ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

  – ความวิริยะอุตสาหะ (Grit)

  – การแก้ปัญหา (Problem Solving)

  – การมีสติ (Mindfulness)

  – ความโอบอ้อมอารี (Empathy)

  – ความรอบรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Awareness)

  – การจัดการตนเอง (Self-Management)

  – ความใฝ่รู้ (Curiosity)