บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19

08-6325-7000

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

อีเมล: slc@se-ed.com

หลักสูตร ประถมศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English (อ.2 – อ.3, ป.1 – ป.6, ม.1 – ม.3)

“หลักสูตรเข้มข้น ในมาตรฐานยุโรป (CEFR) เน้นการออกเสียง (Phonics) ฟัง พูด อ่าน เขียน แบบครบวงจร”

 • เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร และทักษะใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามโครงสร้างประโยค และวงคำศัพท์ในมาตรฐาน CEFR ของสหภาพยุโรป
 • นักเรียนจะมีความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษ คุ้นเคย และกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ภายในระยะเวลา 1 เดือน
 • ระดับ Starter, Level 1 – 5 เรียนแบบ Modular Approach เน้นการปูพื้นฐานแบบค่อยเป็นค่อยไป
 • Level 6 – 12 เรียนแบบ Intensive Course และ Practice Coaching Model เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนอย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล

หลักสูตรฝึกทักษะภาษาอังกฤษเข้มข้นในมาตรฐานยุโรป (CEFR) ที่เน้นการออกเสียง (Phonics) พร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ครบทั้ง 4 ทักษะ ผ่านสื่อ Interactive Multimedia และ English Online Edutainment ที่ทันสมัยที่สุด ทำให้ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนดีขึ้นอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และได้ผลกว่าการเรียนแบบเดิมๆ โดยนักเรียนจะมีความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในระยะเวลา 1 เดือน

 

จุดเด่นของหลักสูตร ACTive English
 • เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เน้นการฝึกพูดภาษาอังกฤษ เพราะซีเอ็ดเชื่อว่า “ยิ่งนักเรียนได้มีโอกาสได้พูด หรือได้ใช้ภาษาอังกฤษบ่อยมากเท่าไหร่ ก็จะมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นหลักสูตร ACTive English จึงเป็นหลักสูตรที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกพูด ฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้มากกว่าการเรียนในหลักสูตรอื่นๆ ถึง 10 เท่าตัว!!!
 • ใช้สื่อ Interactive Multimedia ที่ทันสมัยในการสอน ทำให้นักเรียนรู้สึกมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ รู้สึกว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จับต้องได้ สัมผัสได้ เข้าถึงได้ และมั่นใจว่าตนเองก็พูดได้
 • การเรียนการสอนภายในห้องเรียนจะอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ (Activity Based Learning) ที่ทำให้นักเรียนสนุกสนาน
 • มีระบบ English Online Edutainment ที่อยู่ในรูปแบบเกมออนไลน์ภาษาอังกฤษ ซึ่งทำให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียน และฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเกม (เกม Magic Fighter) เป็นกุศโลบายที่ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการทางทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว โดยอัตโนมัติ นักเรียนรู้สึกว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สนุก และไม่เป็นภาระที่น่าเบื่อหน่าย
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบภายใต้กรอบมาตรฐานการเรียนภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR: Common European Framework of Reference for Languages) และแบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษในระดับสากล Cambridge Young Learners English Tests (CYLET) และ Anglia English Proficiency Examinations
 • มีระบบที่คุณพ่อคุณแม่สามารถติดตามพัฒนาการของบุตรหลาน ได้อย่างใกล้ชิด
ด.ช. โชคณภัทร กันจงกิตติพร SE-ED Learning Center

น้องแวน เริ่มเรียนที่ SE-ED Learning Center ตั้งแต่ อนุบาล 2และเรียนมาเรื่อย ๆ จนกระทั่ง ปัจจุปัน อยู่ ป.6 วิชาที่เรียน อังกฤษ คณิต ค่ะ ผลตอบรับที่ได้คือ เกรด 4 ทุกปี ทุกเทอม ค่ะ ความรู้แน่นมาก ค่ะ หลักสูตร และคุณครู น่ารัก ทุก ๆ ท่าน ค่ะ บรรยากาศการเรียน สถานที่เรียน น้องแวน ชอบมากค่ะ และไม่เคยมีซักครั้ง ที่ไม่อยากไปเรียนค่ะ น้องแวน มีความสุขในการเรียนมาก ๆ ค่ะ

น้องเอม SE-ED Learning Center

เริ่มเรียนคลาส ACTive English ตั้งแต่ L4-L11 มีทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนและส่งผลให้การเรียนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนหลักของนักเรียนอยู่ในระดับดี ตลอดการเรียนควบคู่กันในโรงเรียนกวดวิชาเยาวนาตร

  Messenger
  Messenger