บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19

08-6325-7000

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

อีเมล: slc@se-ed.com

SE-ED Learning Center สาขาระยอง

ปัจจุบันที่โรงเรียนเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ คณิตศาสตร์ FAN Math และภาษาอังกฤษ ACTive English

หลักสูตรคณิตศาสตร์ Fan Math เป็นหลักสูตรที่ถ้านักเรียนเรียนเข้าใจจะช่วยให้ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ดีขึ้นมาก เพราะตัวหลักสูตรจะเน้นสอนกระบวนการให้คิดอย่างเป็นระบบ สอนให้นักเรียนรู้จักการนำข้อมูลจากโจทย์มาเขียนเป็นภาพหรือ Bar model ก่อน เพื่อลำดับความเข้าใจปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้น แล้วจึงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบเหมือนวิธีการทั่วไป จากประสบการณ์ที่เปิดโรงเรียนมา 9 ปี พบว่า เด็กที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ระดับปลานกลางหลังจากเรียนประมาณ 6 เดือน จะวิเคราะห์โจทย์คณิตศาสตร์ได้เก่งขึ้น ส่วนเด็กที่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ดีอยู่แล้วจะเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว

หลักสูตร ACTive English เป็นหลักสูตรที่แตกต่างจากการสอนภาษาอังกฤษแบบเดิมๆ ที่เน้นแค่การสอนแกรมม่าเป็นหลัก แต่ ACTive English จะเน้นเป็นการสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม  ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ เรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุก และซึมซับภาษาอังกฤษในรูปแบบที่เป็นธรรมชาติ เด็กที่เรียนจนจบหลักสูตรเลเวล 12 จะมีระดับทักษะภาษาอังกฤษในระดับ A2 หรือหลายๆ คนอาจจะถึง B1 ซึ่งเป็นระดับทักษะภาษาอังกฤษที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของนักศึกษาที่เรียนจบในระดับมหาวิทยาลัยของไทย

Messenger
Messenger